429 Miloš Živanov "Uvod u elektroniku", 2. izdanje


16.10.2014. - 11:24
Izvod iz knjige:
Posle otkrića Bardina (Bardeen), Bratejna (Brattain) i Šoklija (Schocley),
u Belovim laboratorijama kasnih 1940-tih bipolarnog tranzistora (BJT - bipolar junction transistor), on je postao prva komercijalno uspešna poluprovodnička komponenta sa tri priključka. Komercijalni uspeh BJT-a zasnovan je na njegovoj strukturi. U BJT-u aktivna oblast baze se nalazi ispod površine poluprovodnog materijala, zbog čega je manje osetljiv na površinske osobine poluprovodnika i nečistoće. Stoga je bilo lakše proizvoditi bipolarne tranzistore od MOS tranzistora. Komercijalni bipolarni tranzistori su se pojavili krajem 1950-ih. Prva integrisana kola, otporno-tranzistorska logička kola  i operacioni pojačavači koji su imali nekoliko otpornika i tranzistora pojavili su se početkom 1960-ih
Izvod iz recenzija:
Knjiga daje presek celokupne materije vezane za poluprovodničke komponente i osnovna pojačavačka kola sa nizom primera. Ona prikazuje ovu problematike u svetlu najnovijih istraživanja koja se sprovode kod nas i u svetu. Mnoge složene pojave koje se javljaju u poluprovodničkim komponentama iznete su na pojednostavnjeni način, što će doprineti boljem razumevanju. Knjiga sadrži brojne primere koji doprinose boljem sagledavanju i razumevanju ove složene problematike.
Podaci o autoru:
Miloš Živanov je rođen 1948. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu je završio u Ravnom Selu, a gimnaziju u Vrbasu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu, odsek za tehničku fiziku, u Beogradu 1973. godine. Magistarsku tezu je odbranio 1978. god, a doktorsku 1992, na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Radio je u Školskom centru u Vrbasu, a zatim se zaposlio na Fakultetu tehničkih nauka, kao asistent. Od 1978. do 1994. godine je radio u Naftagasu, u Karotažnim merenjima i Razvoju. Od 1994. godine ponovo radi na FTN. Danas je redovni profesor na predmetima iz elektronike i optoelektronike. Objavio je više od 350 naučnih radova, od toga preko 150 u međunarodnim časopisima i na međunarodnim konferencijama. Rukovodioc je projekta ''Razvoj metoda, senzora i sistema za praćenje kvaliteta vode, vazduha i zemljišta'' Učestvuje na još dva, a ranije bio  učesnik na više naučnih projekta. Bio je rukovodilac na još četiri naučna projekta. Objavio je 8 knjiga i 5 skripti za potrebe studenata. Član je udruženja IEEE (Senior member), ETRANA (član Izdavačkog odbora za mikroelektroniku i optoelektroniku), DIT Naftagasa, Optičkog društva Srbije i Društva za energetsku elektroniku. Bio je sekretar Saveza inženjera i tehničara Vojvodine. Oblasti interesovanja su mu primenjena elektronika, optoelektronika, geofizička karotažna merenja, čisti i obnovljivi izvori energije i fizika i modelovanje poluprovodničkih komponenti snage.

 

  • Nije moguće prikazati sliku.