Savet FTN-a


23.06.2014. - 11:40 
SASTAV SAVETA

U skladu sa članom 38. Statuta FTN Savet Fakulteta ima 27 članova od kojih su 15 predstavnici Fakulteta koje bira Nastavno – naučno veće, a 8 članova imenuje osnivač. Predstavnike Fakulteta čine: 13 predstavnika iz reda nastavnika, sa svakog departmana po jedan, jedan predstavnik iz reda asistenata departmana sa najvećim brojem nastavnika i asistenata, jedan predstavnik iz reda zaposlenih u stručnim službama i 4 predstavnika studenata koje bira Studentski parlament. Dekan i prodekani su dužni da prisustvuju sednicama Saveta bez prava odlučivanja. Mandat Saveta traje četiri godine. Imajući u vidu navedeno Savet čine:


PREDSTAVNICI OSNIVAČA:

1. Dr Aleksandar Ašonja
2. Zdravko Jelušić
3. Dr Sanja Stanisavljev
4. Jelena Drobnjak
5. Dr Marko Carić
6. Ljubiša Vojinović
7. Dr Milivoj Bešlin
8. Dr Radmila Marinković - Nedučin


PREDSTAVNICI FAKULTETA:

9. Dr Branko Škorić, predstavnik Departmana za proizvodno mašinstvo
10. Dr Milan Rackov, predstavnik Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
11. Dr Slobodan Tašin, predstavnik Departmana za energetiku i procesnu tehniku
12. Dr Dragan Spasić, predstavnik Departmana za tehničku mehaniku i dizajn u tehnici
13. Dr Platon Sovilj, predstavnik Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
14. Dr Milan Rapaić, predstavnik Departmana za računarstvo i automatiku
15. Dr Vladimir Mučenski, predstavnik Departmana za građevinarstvo i geodeziju
16. Dr Vuk Bogdanović, predstavnik Departmana za saobraćaj
17. Dr Radivoje Dinulović, predstavnik Departmana za arhitekturu i urbanizam
18. Dr Branislav Borovac, predstavnik Departmana za industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
19. Dr Dragana Štrbac, predstavnik Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine
20. Dr Nemanja Kašiković, predstavnik Departmana za grafičko inženjerstvo i dizajn
21. Dr Silvia Gilezan, predstavnik Departmana za opšte discipline u tehnici
22. Bane Popadić, Predstavnik saradnika
23. Dejan Tubin, Stručne službe


PREDSTAVNICI STUDENATA:

24. Boban Petrović
25. Bojan Radovanović
26. Nikola Cvijetinović
27. Stefan Janjić