Savet FTN-a


30.12.2021. - 11:40 
SASTAV SAVETA

U skladu sa članom 38. Statuta FTN Savet Fakulteta ima 27 članova od kojih su 15 predstavnici Fakulteta koje bira Nastavno – naučno veće, a 8 članova imenuje osnivač. Predstavnike Fakulteta čine: 13 predstavnika iz reda nastavnika, sa svakog departmana po jedan, jedan predstavnik iz reda asistenata departmana sa najvećim brojem nastavnika i asistenata, jedan predstavnik iz reda zaposlenih u stručnim službama i 4 predstavnika studenata koje bira Studentski parlament. Dekan i prodekani su dužni da prisustvuju sednicama Saveta bez prava odlučivanja. Imajući u vidu navedeno Savet čine:


PREDSTAVNICI OSNIVAČA:

1. Dr Marko Carić
2. Dr Sanja Stanisavljev
3. Zoran Prošić
4. Jelena Bojić
5. Marko Banović
6. Miloš Jerković
7. Bojan Polovina
8. Aleksandar Medurić


PREDSTAVNICI FAKULTETA:

9. Dr Milenko Sekulić, predstavnik Departmana za proizvodno mašinstvo
10. Dr Milan Rackov, predstavnik Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
11. Dr Maša Bukurov, predstavnik Departmana za energetiku i procesnu tehniku
12. Dr Branislava Novaković, predstavnik Departmana za tehničku mehaniku i dizajn u tehnici
13. Dr Platon Sovilj, predstavnik Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
14. Dr Miodrag Đukić, predstavnik Departmana za računarstvo i automatiku
15. Dr Goran Jeftenić, predstavnik Departmana za građevinarstvo i geodeziju
16. Dr Ilija Tanackov, predstavnik Departmana za saobraćaj
17. Dr Vesna Stojaković, predstavnik Departmana za arhitekturu i urbanizam
18. Dr Ivan Beker, predstavnik Departmana za industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
19. Dr Dragana Štrbac, predstavnik Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine
20. Dr Željko Zeljković, predstavnik Departmana za grafičko inženjerstvo i dizajn
21. Dr Ljiljana Teofanov, predstavnik Departmana za opšte discipline u tehnici
22. Dr Milena Milošević, Predstavnik saradnika
23. Bratislav Radumilo, Stručne službe


PREDSTAVNICI STUDENATA:

24. Nikolina Delić
25. Nikola Mandić
26. Damjan Vakanjac
27. Jovan Jenjić