Nastavno naučno veće FTN-a


01.11.2021. - 08:00 
SASTAV NASTAVNO - NAUČNOG VEĆA


Na osnovu člana 60 i 61. Statuta Fakulteta Nastavno – naučno veće čine dekan, prodekani i šefovi katedri. Prilikom raspravljanja, odnosno odlučivanja o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja u radu Nastavno-naučnog veća, učestvuje 20 % studenata koje bira Studentski parlament Fakulteta. Sednici Nastavno-naučnog veća mogu prisustvovati bez prava odlučivanja i druga lica koja nisu članovi veća. Imajući u vidu navedeno Nastavno – naučno veće čine:

1. prof. dr Srđan Kolaković, dekan i šef Katedre za hidrotehniku i geodeziju
2. prof. dr Aleksandar Kupusinac, prodekan za nastavu
3. vanr. prof. dr Boris Dumnić, prodekan za finansije i razvoj i šef Katedre za energetsku elektroniku i pretvarače
4. prof. dr Sebastian Baloš, prodekan za investicije i saradnju sa privredom
5. prof. dr Darko Stefanović, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju i šef Katedre za informaciono-komunikacione sisteme
6. Marko Starović, student prodekan
7. prof. dr Milenko Sekulić, šef Katedre za procese obrade skidanjem materijala
8. prof. dr Mijodrag Milošević, šef Katedre za mašine alatke, fleks. tehnol. sist. i računarom podržane procese projektovanja
9. prof. dr Dragan Rajnović, šef Katedre za materijale i tehnologije spajanja
10. prof. dr Mladomir Milutinović, šef Katedre za tehnologije oblikovanjem i inženjerstvo površina
11. prof. dr Miodrag Hadžistević, šef Katedre za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko - inženjerske aspekte
12. prof. dr Boris Stojić, šef Katedre za motore i vozila
13. prof. dr Maja Čavić, šef Katedre za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama i poljoprivredno mašinstvo
14. prof. dr Ninoslav Zuber, šef Katedre za konstrukciono mašinstvo, transportne sisteme i logistiku
15. prof. dr Aleksandar Anđelković, šef Katedre za toplotnu tehniku
16. prof. dr Damir Đaković, šef Katedre za procesnu tehniku
17. prof. dr Siniša Bikić, šef Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme
18. prof. dr Nenad Simeunović, šef Katedre za proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment
19. prof. dr Slobodan Dudić, šef Katedre za mehatroniku, robotiku i automatizaciju
20. prof. dr Ivan Beker, šef Katedre za kvalitet, efektivnost i logistiku
21. prof. dr Jelena Radonić, šef Katedre za inženjerstvo zaštite životne sredine
22. prof. dr Đorđe Đatkov, šef Katedre za inženjerstvo biosistema
23. prof. dr Miro Govedarica, šef Katedre za sisteme, signale i upravljanje
24. prof. dr Dragan Ivetić, šef Katedre za primenjene računarske nauke
25. doc. dr Jelena Kovačević, šef Katedre za računarske komunikacije
26. prof. dr Zoran Jeličić, šef Katedre za automatsko upravljanje
27. prof. dr Goran Sladić, šef Katedre za informatiku
28. prof. dr Miroslav Popović, šef Katedre za računarsku tehniku
29. doc. dr Luka Strezoski, šef Katedre za elektroenergetiku i elektroenergetski softverski inžinjering
30. prof. dr Mirjana Damnjanović, šef Katedre za elektroniku
31. prof. dr Dejan Vukobratović, šef Katedre za telekomunikacije i obradu signala
32. prof. dr Platon Sovilj, šef Katedre za električna merenja
33. prof. dr Nikola Đurić, šef Katedre za teorijsku elektrotehniku
34. prof. dr Andrija Rašeta, šef Katedre za konstrukcije
35. prof. dr Miloš Šešlija, šef Katedre za geotehniku i saobraćajnice
36. prof. dr Vladimir Mučenski, šef Katedre za organizaciju i tehnologiju građenja
37. prof. dr Vlastimir Radonjanin, šef Katedre za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija
38. prof. dr Igor Maraš, šef Katedre za arhitekturu i urbanizam
39. prof. dr Vesna Stojaković, šef Katedre za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu
40. doc. dr Aleksandra Pešterac, šef Katedre za scenski dizajn
41. doc. dr Slađana Milićević, šef Katedre za umetnost
42. prof. dr Valentina Mirović, šef Katedre za drumske saobraćajne sisteme
43. prof. dr Gordan Stojić, šef Katedre za tehnologije transportno - logističkih sistema
44. prof. dr Marinko Maslarić, šef Katedre za logistiku i intermodalni transport
45. prof. dr Dragana Šarac, šef Katedre za poštanski saobraćaj i komunikacije
46. prof. dr Ksenija Doroslovački, šef Katedre za matematiku
47. prof. dr Ivana Lončarević, šef Katedre za fiziku
48. prof. dr Alpar Lošonc, šef Katedre za društvene nauke
49. prof. dr Ratko Obradović, šef Katedre za animacije u inženjerstvu
50. prof. dr Dragan Spasić, šef Katedre za tehničku mehaniku
51. prof. dr Sandra Dedijer, šef Katedre za grafičko inženjerstvo i dizajn

STUDENTI:

53. Stefan Janjić
54. Milan Šaš
55. Marko Mijić
56. Jelena Nišić
57. Luka Kucurski
58. Vladimir Petrović
59. Bojan Radovanović
60. Stefan Pejić