Nastavno naučno veće FTN-a


25.06.2014. - 14:25 
SASTAV NASTAVNO - NAUČNOG VEĆA
SA MANDATOM  1.10.2015. – 30.09.2018.


Na osnovu člana 60 i 61. Statuta Fakulteta Nastavno – naučno veće čine dekan, prodekani i šefovi katedri. Prilikom raspravljanja, odnosno odlučivanja o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja u radu Nastavno-naučnog veća, učestvuje 20 % studenata koje bira Studentski parlament Fakulteta. Sednici Nastavno-naučnog veća mogu prisustvovati bez prava odlučivanja i druga lica koja nisu članovi veća. Imajući u vidu navedeno Nastavno – naučno veće čine:

1. prof. dr Rade Doroslovački, dekan
2. prof. dr Dragiša Vilotić, prodekan za nastavu
3. prof. dr Vladimir Katić, prodekan za finansije i šef Katedre za energetsku elektroniku, mašine i pogone
4. prof. dr Srđan Kolaković, prodekan za investicije i šef Katedre za hidrotehniku i geodeziju
5. prof. dr Dragan Šešlija, prodekan za nauku
6. Dejan Naćić, student prodekan
7. prof. dr Pavel Kovač, šef Katedre za procese obrade skidanjem materijala
8. prof. dr Slobodan Tabaković, šef Katedre za mašine alatke, fleksibilne tehnološke sisteme i računarom podržane procese projektovanja
9. prof. dr Igor Budak, šef Katedre za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko – inženjerske aspekte
10. prof. dr Sebastian Baloš, šef Katedre za materijale i tehnologije spajanja
11. prof. dr Branko Škorić, šef Katedre za tehnologije oblikovanjem i inženjerstvo površina
12. prof. dr Milan Martinov, šef Katedre za inženjerstvo biosistema
13. prof. dr Jovan Dorić, šef Katedre za motore i vozila
14. prof. dr Zoran Milojević, šef Katedre za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama i poljoprivredno mašinstvo
15. doc. dr Aleksandar Anđelković, šef Katedre za toplotnu tehniku
16. prof. dr Damir Đaković, šef Katedre za procesnu tehniku
17. prof. dr Maša Bukurov, šef Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme
18. prof. dr Bojan Lalić, šef Katedre za proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment
19. prof. dr Branislav Borovac, šef Katedre za mehantroniku, robotiku i automatizaciju
20. doc. dr Darko Stefanović, šef Katedre za informaciono – komunikacione sisteme
21. doc. dr Dragoljub Šević, šef Katedre za kvalitet, efektivnost i logistiku
22. prof. dr Dejan Ubavin, šef Katedre za inženjerstvo zaštite životne sredine
23. doc. dr Dubravka Bojanić, šef Katedre za sisteme, signale i upravljanje
24. prof. dr Miroslav Hajduković, šef Katedre za primenjene računarske nauke
25. prof. dr Nikola Teslić, šef Katedre za računarske komunikacije
26. prof. dr Vladimir Strezoski, šef Katedre za elektroenergetiku
27. prof. dr Mirjana Damnjanović, šef Katedre za elektroniku
28. prof. dr Vlado Delić, šef Katedre za telekomunikacije i obradu signala
29. prof. dr Platon Sovilj, šef Katedre za električna merenja
30. prof. dr Nikola Đurić, šef Katedre za teorijsku elektrotehniku
31. prof. dr Đorđe Lađinović, šef Katedre za konstrukcije
32. prof. dr Milinko Vasić, šef Katedre za geotehniku i saobraćajnice
33. prof. dr Milan Trivunić, šef Katedrae za organizaciju i tehnologiju građenja
34. prof. dr Vlastimir Radonjanin, šef Katedre za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija
35. prof. dr Jelena Atanacković – Jeličić , šef Katedre za arhitekturu i urbanizam
36. doc. dr Vesna Stojaković, šef Katedre za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu
37. doc. dr Valentina Basarić, šef Katedre za  drumske saobraćajne sisteme
38. prof. dr Pavle Gladović, šef Katedre za tehnologije transportno logističke sistema
39. prof. dr Marinko Maslarić, šef Katedre za intermodalni transport i logistiku
40. doc. dr Ninoslav Zuber, šef Katedre za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku
41. prof. dr Mila Stojaković, šef Katedre za matematiku
42. prof. dr Uranija Kozmidis-Luburić, šef Katedre za fiziku
43. Ivana Mirović, šef Katedre za društvene nauke
44. doc. dr Nenad Grahovac, šef Katedre za tehničku mehaniku
45. prof. dr Dragoljub Novaković, šef Katedre za grafičko inženjerstvo i dizajn
46. prof. dr Zoran Jeličić, šef Katedre za automatsko upravljanje
47. prof. dr Branko Milosavljević, šef Katedre za primenjenu informatiku
48. prof. dr Miroslav Popović, šef Katedre za računarsku tehniku
49. prof. dr Radivoje Dinulović, šef Katedre za umetnost primenjenu u arhitekturi, tehnici i dizajnu
50. prof. dr Dragana Šarac, šef Katedre za poštanski saobraćaj i komunikacije
51. prof. dr Ratko Obradović, šef Katedre za animacije u inženjerstvu
52. doc. mr Jelena Janev, šef Katedre za umetnost

STUDENTI:
53. Aleksandar Koprivica
54. Sreta Janjić
55. Jovan Rašković
56. Boško Vasić
57. Rade Jerkić
58. Boban Radovanović
59. Aleksa Petrović