SPISAK ČLANOVA DEKANSKOG KOLEGIJUMA


25.06.2014. - 14:07 
SPISAK ČLANOVA DEKANSKOG KOLEGIJUMA
SA MANDATNIM PERIODOM 1.10.2015. – 30.09.2018.

Na osnovu člana 57. Statuta Dekanski kolegijum čine: dekan, prodekani, direktori departmana i predstavnik sindikalne organizacije, a ukoliko se raspravlja o pitanjima iz delokruga njihovog rada na sednice se pozivaju i: interni revizor, rukovodilac doktorskih studija Fakulteta, predstavik odeljenja za kvalitet, direktor Računarskog centra, šef Studentske službe i drugi zaposleni ukoliko za tim postoji potreba. Imajući u vidu navedeno Dekanski kolegijum  čine:

1. prof. dr Rade Doroslovački, dekan
2. prof. dr Dragiša Vilotić, prodekan za nastavu
3. prof. dr Vladimir Katić, prodekan za finansije
4. prof. dr Srđan Kolaković, prodekan za investicije i saradnju sa privredom
5. prof. dr Dragan Šešlija, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju
6. Dejan Naćić, student prodekan
7. prof. dr Miodrag Hadžistević, direktor Departmana za proizvodno mašinstvo
8. doc. dr Dragan Ružić, direktor Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
9. doc. dr Miroslav Kljajić, direktor Departmana za energetiku i procesnu tehniku
10. prof. dr Bojan Lalić, direktor Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment
11. prof. dr Nikola Jorgovanović, direktor Departmana za računarstvo i automatiku
12. doc. dr Boris Dumnić, direktor Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
13. prof. dr Đorđe Lađinović, direktor Departmana za građevinarstvo i geodeziju
14. doc. dr Dragan Jovanović, direktor Departmana za saobraćaj
15. prof. dr Dejan Ubavin, direktor Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine
16. prof .dr Mila Stojaković, direktor Departmana za opšte discipline u tehnici
17. prof. dr Dragan Spasić, direktor Departmana za tehničku mehaniku
18. prof. dr Dragoljub Novaković, direktor Departmana za grafičko inženjerstvo i dizajn
19. prof. dr Darko Reba, direktor Departmana za arhitekturu i urbanizam
20. mr Jovica Dakić, predstavnik sindikalne organizacije