Master akademske studije / Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije

 Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer saobraćaja (Mast. inž. saobr.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Saobraćajno inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60 

Na Fakultetu tehničkih nauka 1978. god. osnovan je Saobraćajni odsek, koji je kasnije prerastao u Departman za saobraćaj.

Saradnici Departmana za saobraćaj izradili su veliki broj naučno-istraživačkih studija i razvojnih projekata za potrebe saobraćajne privrede i neprivrednih sistema iz oblasti bezbednosti i regulacije saobraćaja, saobraćajnica, tehnologije transporta, razvoja transportnih sredstava, menadžmenta i logistike preduzeća i drugih oblasti. Na Departmanu za saobraćaj permanentno se vrše istraživanja iz oblasti: bezbednosti saobraćaja, regulacije i upravljanja saobraćajem, ekspertiza u oblasti saobraćajnih nezgoda, javnog prevoza putnika i roba i istraživanja u oblasti logistike preduzeća, poštanskog saobraćaja....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Jovanović dr Bojan
DocentTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Primena digitalne obrade signala u telekomunikacijama311004
Telekomunikacione mreže sledeće generacije220004
Nove tehnologije i usluge u poštanskom saobraćaju220005
Modeliranje i simulacije na računaru220005
Stručna praksa000032
Izborni predmet 10220005
Modeli upravljanja poštanskom mrežom220005

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet 11221004
Izborni predmet 12220004
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada000707
Izrada i odbrana master rada00001015