Predmet: Analiza i procena stanja kvaliteta vazduha (17 - Z482)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 03.10.2013..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredinedada
Zagađenje ambijentalnog vazduhadane
- Upoznavanje studenata sa metodama uzorkovanja vazduha; - Sticanje osnovnih znanja o kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi sadržaja zagađujućih materija u ambijentalnom vazduhu; - Upoznavanje studenata sa savremenim metodama identifikacije izvora emisije i procene rizika po zdravlje stanovništva.
Nakon odslušanog kursa i položenog ispita, student će moći da: - Koristi metode uzorkovanja vazduha; - Realizuje kvalitativnu i kvantitativnuanalizu sadržaja zagađujućih materija u ambijentalnom vazduhu; - Identifikuje izvore emisije zagađujućih materija u ambijentalni vazduh; - Proceni rizik po zdravlje stanovništva.
Aktivno uzorkovanje vazduha - aparatura, moduli i priprema modula za uzorkovanje, procedura uzorkovanja. Evaluacija rezultata analize i proračun vrednosti koncentracije zagađujućih materija u vazduhu. Pasivno uzorkovanje vazduha – teorija pasivnog uzorkovanja, moduli i priprema modula za uzorkovanje, upotreba pasivnih uzorkivača različitog dizajna u monitoringu sadržaja organskih polutanata u vazduhu. Metode uzorkovanja unutrašnjeg vazduha. Uzorkovanje suspendovanih čestica i precipitata, lako isparljivih organskih jedinjenja, neorganskih oksida i formaldehida. Priprema uzoraka za analizu. Instrumentalne metode analize. Metode identifikacije izvora emisije. Metode procene rizika izlaganju povišenim koncentracijama zagađujućih materija u vazduhu. Kontrola emisije polutanata u atmosferu.
Predavanja. Laboratorijske i računske vežbe. Konsultacije – individualne i zajedničke. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima i vežbama i da kolokviraju određen broj eksperimentalnih vežbi. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na završni ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Greenwood, R., Mills, G., Vrana, B.Passive sampling techniques in environmental monitoring2007ElsevierEngleski
Ilić, P.Zagađenje i kontrola kvaliteta vazduha u funkciji zaštite životne sredine2014Nezavisni univerzitet, Banja LukaSrpski jezik
Jovan ĐukovićHemija atmosfere2001Rudarski institut BeogradSrpski jezik
J. Radonić, D. Adamović, M. Turk SekulićAnaliza i procena stanja kvaliteta vazduha, skripta2017Srpski jezik
Acevedo, M.F.Simulation of Ecological and Environmental Models2013CRC Press, New YorkEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radonić dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dmitrašinović Sonja
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe