Predmet: Doktorska disertacija - Istraživanje i publikovanje rezultata 3 (17 - HDOK18)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemi
MultidisciplinarnaDa
ESPB30
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 03.12.2018..

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja. U okviru ovog dela doktorske disertacije student izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za kreativno rešavanje novih zadataka i inženjerskom praksom u njihovom rešavanju. Cilj aktivnosti studenata u okviru ovog dela istraživanja ogleda se u sticanju neophodnih iskustava kroz rešavanja kompleksnih problema i zadataka i prepoznavanje mogućnosti za primenu prethodno stečenih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju prethodno stečena znanja iz različitih područja koje su prethodno izučavali, radi sagledavanja strukture zadatog problema i njegovoj sistemskoj analizi u cilju izvođenja zaključaka o mogućim pravcima njegovog rešavanja. Kroz samostalno korišćenje literature, studenti proširuju znanja iz izabranog područja i proučavanju različitih metoda i radova koji se odnose na sličnu problematiku. Na taj način, kod studenata se razvija sposobnost da sprovode analize i identifikuju probleme u okviru zadate teme. Praktičnom primenom stečenih znanja iz različih oblasti kod studenata se razvija sposobnost da sagledaju mesto i ulogu inženjera u izabranom području, potrebu za saradnjom sa drugim strukama i timskim radom.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama izrade konkretne doktorske disertacije, njegovoj složenošću i strukturom. Student proučava stručnu literaturu, doktorske disertacije studenata koji se bave sličnom tematikom, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka koji je definisan zadatkom doktorske disertacije.
Savetnik studenta doktosrkih studija sastavlja zadatak rada i dostavlja ga studentu. Student je obavezan da disertaciju izradi u okviru zadate teme koja je definisana zadatkom doktorske disertacije, koristeći literaturu predloženu od savetnika. Tokom izrade doktorske disertacije, mogu se davati dodatna uputstva studentu, upućivati na određenu literaturu i dodatno ga usmeravati u cilju izrade kvalitetne doktorske disertacije. U okviru studijskog istraživačkog rada student obavlja konsultacije sa savetnikom, a po potrebi i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom iz oblasti teme samog rada. U okviru zadate teme, student po potrebi vrši i određena merenja, ispitivanja, brojanja, ankete i druga istraživanja, statističku obradu podataka, ako je to predviđeno zadatkom doktorske disertacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoraMonografske publikacije i naučni radovi2019
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Seminarski raddada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!