Predmet: Master rad - izrada i odbrana (17 - PDMR)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Cilj izrade i odbrane master rada je da student pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni stečenih praktičnih i teorijskih znanja iz odgovarajuće oblasti u praksi.
Izradom i odbranom master rada studenti koji su završili studije treba da budu kompetentni da rešavaju realne probleme iz prakse kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja, predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre a šta loše strane odabranog rešenja. Oni treba da budu kvalifikovani za: primenu znanja u rešavanju problema u novom ili nepoznatom okruženju u širim ili multidisciplinarnim oblastima unutar obrazovno-naučnog odnosno polja studija; integrisanje znanja, rešavanje složenih probleme i rasuđivanje na osnovu dostupnih informacija koje sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova; na jasan i nedvosmislen način prenošenje znanje i način zaključivanja stručnoj i široj javnosti; sposobnost za nastavak studija na način koji će samostalno izabrati.
1. Procesi obrade skidanjem materijala i simulacije; 2. Mašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija procesa projektovanja; 3. Tehnološki procesi, tehnoekonomska optimizacija i virtualne tehnologije; 4. Metrologija, kvalitet, pribori i ekološko-inženjerski aspekti; 5. Alati za obradu rezanjem i tribologija; 6. Nauka o materijalima i inženjerski materijali; 7. Tehnologije spajanja materijala; 8. Tehnologije livenja i termičke obrade i inženjerstvo površina, mikro i nano tehnologije i tehnologije plastike; 9. Tehnologija plastičnog deformisanja, brza izrada prototipova i modela, virtualna proizvodnja i tehnologije oblikovanja plastike.
Mentor za izradu i odbranu master bira jedan od ponuđenih modula (isti modul kao i za teorijske osnove) iz kojeg će student raditi master rad i formuliše temu sa zadacima za izradu master rada. Kandidat u konsultacijama sa mentorom samostalno radi na problemu koji mu je zadat. Nakon izrade rada i saglasnosti mentora da je uspešno urađen rad, kandidat brani rad pred komisijom koja se sastoji od najmanje tri člana od kojih bar je jedan sa drugog Fakulteta.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoraOdgovarajući materijal neophodan za rešavanje zadataka obuhvaćenih temom master rada2018Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana master radaneda50.00
Predmetni projekatdada50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!