Predmet: Izrada i odbrana završnog diplomskog rada (12 - SEZR01)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2012..

Izrada završnog rada ima za cilj objedinjavanje, potvrđivanje i praktičnu primenu stečenih znanja tokom studija. Student ima pravo da radi završni rad iz uže stručnih predmeta koji se izučavaju u okviru studijskog programa.
Sposobnost učešća u realizaciji složenih projekata, sposobnost razumevanja specifikacija, kritičkog osvrta na moguća rešenja. Primena stečenih inženjerskih znanja i veština za rešavanje konkretnog problema, na osnovu dobijenih specifikacija. Sposobnost pisanja rada u zadatoj formi. Sposobnost jasnog i prihvatljivog obrazloženja implementiranog rešenja.
Završni rad predstavlja samostalni praktični rad studenta usaglašen sa nivoom studija, u kome on ovladava nekom užom oblašću i usvaja metodologiju neophodnu za izradu rada. Kroz izradu rada student primenjuje praktična i teorijska znanja stečena tokom studija. Rad u pisanoj formi po pravilu sadrži uvodno poglavlje, definiciju zadatka, pregled postojećih rešenja i alata, predlog i opis sopstvenog rešenja, zaključak i literaturu. Javna usmena odbrana rada se organizuje pred komisijom od tri člana, od kojih je jedan mentor rada. Tokom usmene odbrane kandidat obrazlaže rezultate svog rada, a zatim odgovara na pitanja članova komisije, čime kandidat demonstrira sposobnost usmene prezentacije projekta.
Uz pomoć mentora iz reda nastavnika, student nastoji da što samostalnije reši postavljeni zadatak i pripremi odgovarajuću dokumentaciju i usmenu odbranu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!