Predmet: Doktorska disertacija - Elaborat (17 - SID05)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPlaniranje, regulisanje i bezbednost saobraćaja
MultidisciplinarnaNe
ESPB20
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2019..

Primena osnovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja na rešavanju konkretnih problema u okviru izabrane teme doktorske disertacije. Sticanje znanja o načinu, strukturi i formi pisanja elaborata doktorske disertacije nakon izvršenih analiza i drugih aktivnosti koje su izvedene u okviru zadate teme doktorske disertacije. Izradom elaborata doktorske disertacije studenti stiču naučno iskustvo za kreativan rad, pisanje radova u okviru kojih je potrebno opisati problematiku, sprovedene metode i postupke i rezulatate do kojih se došlo, kao i da daje nov naučni doprinos razvoju nauke i primeni svojih naučnih istraživanja u praksi. Student na taj način stiče neophodna iskustva u rešavanju kompleksnih naučno-istraživačkih problema.
Osposobljavanje studenata za postizanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama iz tematike doktorske disertacije. Student se takođe osposobljava i za samostalno rešavanje teoretskih i praktičnih problema, razumevanje i upotrebu savremenih znanja, sposobnost praćenja savremenih dostignuća, nezavisno i kreativno delovanje, povezivanje znanja iz različitih oblasti i primenu, rešavanje problema upotrebom naučnih metoda, izvođenje numeričnih simulacija i eksperimentalnih istraživanja, prestavljanje i diskusiju rezulatata istraživanja, komunikaciju na profesionalnom nivou u pisanju naučno-istraživačkih rezulata u formi elaborata doktorske disertacije.
Pretraživanje i analiza naučno-istraživačkih rezultata iz teme doktorske disertacije. Planiranje i izvođenje numeričkih simulacija i eksperimentalnih istraživanja. Akvizicija, obrada, predstavljanje i disukusija rezultata istraživanja, izvođenje zaključaka i definisanje pravaca budućih istraživanja. Pisanje elaborata doktorske disertacije. Student u dogovoru sa mentorom sačinjava elaborat doktorske disertacije u pisanoj formi. Elaborat je strukutuiran u formi doktorske disertacije. Način i postupak pripreme elaborata doktorske disertacije uređuje se opštim aktom Fakulteta tehničkih nauka.
Student je u obavezi da izradi elaborat doktorske disertacije. Tokom izrade mentor može dati dodatna uputstva studentu, upućivati ga na određenu literaturu i dodatno usmeravati. U cilju uspešnije realizacije istraživanja student obavlja konsultacije sa mentorom i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom teme doktorske disertacije. U okviru zadate teme student vrši analizu predhodnih istraživanja, uoačava probleme i nedostatke predhodnih istraživanja, difiniše ciljeve i naučne hipoteze svojih istraživanja, sprovodi numeričke simulacije ili eksperimentalna istraživanja, predstavlja i diskutuje dobijene rezultate, izvodi adekvatne zaključke i definiše pravce budućih istraživanja. Rezultate sopstenih istraživanja student predstavlja u formi elaborata doktorske disertacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
SviČasopisi sa SCI/SCIe/SSCI liste iz problematike studijskog programaSve Svi
SviZbornici radova naučnih skupova iz problematike studijskog programaSve Svi
SviDoktorske disertacije iz problematike studijskog programaSve Svi
SviUdžbenici i monografije iz problematike studijskog programaSve Svi
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!