Geodezija i geoinformatika


28.05.2014. - 12:26 

U okviru studijskog modula Geodezija i geoinformatika student stiče teoretska i praktična znanja iz oblasti određivanja oblika i dimenzija zemlje, iz oblasti definisanja i korišćenja referentnih okvira za predstavu zemljine površine u svakodnevnoj praksi, iz oblasti kartografskih znanja, znanja u prezentaciji zemljine površine korišćenjem savremenih geoinformacionih tehnologija i sistema i znanja u primeni savremenih tehnologija kao što su lasersko skeniranje terena, primene različitih senzorskih platformi u premeru, satelitskih platformi, korišćenju GPS tehnologije, fotogrametrije, daljinske detekcije i vizuelizacije prostora. U okviru studijske grupe Geodezija akcenat je stavljen na primene savremenih tehnika geodetskog premera zemljine površine, a u okviru studijske grupe Geoinformatika na osposobljavanju studenata za projektovanje, razvoj, i korišćenje savremenih geoinformacionih i sistema u oblasti geodezije i geomatike, sa naglaskom na sisteme bazirane na Internet tehnologijama.

Studije iz oblasti Geodezije i geoinformatike podeljene su u tri stepena:

Osnovne akademske studije, traju četiri godine (osam semestara) sa obavezom sticanja 240 ESPB. Nakon završetka prvog stepena studija stiče se zvanje diplomirani inženjer geodezije.

Master akademske studije, traju jednu godinu (dva semestra) i predstavljaju nastavak osnovnih akademskih studija (vrede dodatnih 60 ESPB). Nakon završetka drugog stepena student stiče zvanje master inženjer geodezije.

Doktorske akademske studije, traju tri godine (šest semestara) i predstavljaju nastavak master akademskih studija (vrede 180 ESPB).

Najveći broj predmeta na nižim godinama studija koncipiran je tako da pruži neophodna znanja za razumevanje geodezije i geoinformatike utemeljenih na principima fizike, matematike, statistike, elektronike, elektrotehnike, osnovama računarske nauke, informatike, astronomije i kartografije. Više godine su namenjene, pre svega, specijalizovanim kursevima koji treba da pruže stručna i aplikativna znanja u užim oblastima specijalizacije. U toku studija, a posebno na stručnim predmetima, posebno se vrednuje samostalan rad, ohrabruje se učešće u konkretnim stručnim i razvojnim projektima u okviru pojedinih laboratorija, potenciraju se i razvijaju sposobnosti za rešavanje problema. Nove i savremene laboratorije koje se koriste u nastavi su formirane u saradnji sa renomiranim svetskim kompanijama iz ove oblasti: Leica, Trimble, IBM, Cisco Systems, Siemens.

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA

Diplomirani inženjeri geodezije mogu da se zaposle u geodetskim firmama, Geodetskom zavodu, katastrima, građevinskim firmama, firmama koje imaju sopstvene službe za premer terena kao što su NIS, projektantskim firmama, urbanističkim zavodima, državnoj upravi i sekretarijatima, institucijama koje imaju sektor za prostorni sistem (GIS). Planovi i karte, satelitski snimci i GPS tehnologija su postali naša svakodnevnica.
Geodetska struka je zadužena za izradu planova i karata prostora, održavanje tih podloga ažurnim i prezentaciju kartografskog materijala korišćenjem savremenih internet tehnologija.