O studijskom programu


29.05.2014. - 09:21 

Studijski program Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi i urbanizmu osnovan je 2013. godine na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka kao interdisciplinarni studijski program sa fokusom na primeni digitalnih tehnologija u arhitekturi, urbanizmu, industrijskom dizajnu i drugim  srodnim disciplinama.

Nastavu u okviru programa realizovaće profesori sa Fakulteta tehničkih nauka i gostujući predavači. Predavanja i vežbe se izvode na srpskom jeziku, klasično i u vidu blok nastave, kao i kroz različite radionice, a u zavisnosti od tematike i problema predmeta.  Završetkom studija student stiče akademsko zvanje Master inženjer digitalnog dizajna u arhitekturi (Mast. inž. dig. diz. arh.).

Studijski program je usaglašen sa savremenim svetskim naučnim tokovima i stanjem struke, odnosno sa sledećim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama: Master of Advanced Studies in CAAD, ETH, Cirih, Master in Advanced Architecture, Institute for Advanced Architecture of Catalonia, Barselona i MSc Adaptive Architecture and Computation, Bartlett School of Architecture, London. Specifičnost ovog kursa u odnosu na druge u regionu jeste primena najsavremenijih teorija i tehnologija u procesu nastave, kao što su Robotika, CNC tehnologije i 3D print tehnologije.

ZAŠTO UPISATI STUDIJSKI PROGRAM DIGITALNE TEHNIKE, DIZAJN I PRODUKCIJA U ARHITEKTURI I URBANIZMU?   

Rapidan razvoj digitalnih tehnologija u oblasti arhitekture, urbanizma, dizajna i drugim srodnim disciplinama postao je neophodan alat bez koga nijedan stručnjak ne može da napreduje i usavršava svoje znanje.  Student koji završi master kurs je osposobljen da primenjuje najsavremenije tehnologije kao što su  Robotika, CNC tehnologije, 3D print tehnologija i CAD/CAM. Realizacija prototipova/modela u skladu sa potrebama struke biće omogućena kroz inovativno praktično delovanje.   Cilj master programa je da obrazuje stručnjake sa praktičnim i teorijskim znanjem iz projektovanja, vizualizacije i građenja/ oblikovanja/ dizajna/ fabrikacije objekata. - Master studijski program predstavlja jedini studijski program u regionu koji u potpunosti omogućava studentima specijalizaciju iz oblasti arhitektonske vizualizacije, digitalnog dizajna i digitalne fabrikacije/produkcije.  

KOME JE NAMENjEN STUDIJSKI PROGRAM?   

Studijski program Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi i urbanizmu namenjen je diplomiranim studentima različitih strukovnih profila, koji žele da započnu karijeru iz oblasti digitalnog dizajna i 3D vizualizacije.   Studije su otvorene za arhitekte-diplomce ili arhitekte iz prakse, čiji cilj je da unaprede svoja znanja iz oblasti koje su u konstantnom i intenzivnom razvoju.

S obzirom da digitalni dizajn u arhitekturi ima interdiscplinaran okvir, ovaj kurs je takođe namenjen i diplomcima različitih inženjerskih disciplina i diplomiranim akademcima iz oblasti digitalne umetnosti ili industrijskog dizajna, koji žele da se profilišu u ovom pravcu. Studijski program atraktivan je i za zaposlene u javnom i privatnom sektoru, koji se bave poslovima vezanim za digitalne tehnologije, dizajn i produkciju.

Uopšteno, studijski program je namenjen svima onima koji žele da unaprede svoje znanje i odgovore na savremene tehnološke potrebe sa novim stručnim kompetencijama.  

USLOVI UPISA  

Na konkurs za upis mogu se prijaviti kandidati koji su završili odgovarajuće osnovne četvorogodišnje akademske studije čija vrednost je najmanje 240 ESPB. Na prijemnom ispitu se proverava poznavanje 3D softvera. Studenti trogodišnjih diplomskih studija sa 180 ESPB mogu upisati master kurs nakon polaganja razlike ispita.

STRUKTURA PROGRAMA

Studijski program traje dva semestra i vrednuje se sa 60 ESPB. Obuhvata tri obavezna predmeta i tri izborne grupe predmeta, kroz koje se studenti dalje profilišu u odnosu na sopstvene afinitete.

Programom su predviđene obavezna stručna praksa i završni master rad.  

- OBAVEZNI PREDMETI

•           Digitalni dizajn u arhitekturi
•           Arhitektonska vizualizacija
•           Digitalna fabrikacija

- IZBORNA POZICIJA 1 ( bira se 1 od 5 )

•           Generativni dizajn u arhitekturi
•           Parametarski dizajn u arhitekturi
•           Savremene teorije i tehnologije primenjene na arhitekturu 1
•           Teorija i kritika urbane sredine
•           Teorija i kritika u arhitekturi

- IZBORNA POZICIJA 2 ( bira se 1 od 4 )

•           Interaktivni sistemi u arhitekturi
•           Web dizajn
•           Kompleksne strukture od drveta
•           Napredne tehnike animacije i videopostprodukcije u arhitekturi

- IZBORNA POZICIJA 3 ( bira se 1 od 4 )

•           Generisanje prostora na osnovu slika
•           Dinamičke analize i simulacije u arhitekturi
•           Teorija krivih i površi
•           Reprezentacija šireg prostornog okruženja

- STRUČNA PRAKSA
- ZAVRŠNI MASTER RAD

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA   

Tokom poslednje dve decenije, primena digitalnih tehnologija uticala je na stvaranje dve različite i potpuno nove profilacije iz oblasti arhitekture i dizajna. Prva je usmerena ka 3D arhitektonskoj vizualizaciji, a druga ka projektovanju i realizaciji arhitektonskih objekata i elemenata enterijera kompleksnih geometrijskih formi.  S obzirom da je potreba za stručnjacima specijalizovanim za digitalne tehnologije na globalnom nivou sve veća, budući specijalisti će imati mogućnost zapošljavanja u domaćim i stranim  arhitektonskim biroima, marketinškim kompanijama, studijima za savremeni dizajn enterijera, kao i istraživačkim centrima. Takođe, master inženjeri digitalnog dizajna karijeru lako mogu započeti i saradnjom sa velikim svetskim firmama, biroima ili studijima kroz pružanje profesionalnih usluga putem interneta.  

http://www.arhns.uns.ac.rs/digital/