O studijskom programu


30.05.2014. - 08:55 
Studijski program master akademskih studija Industrijskog inženjerstva - naprednih inženjerskih tehnologija programiran je na osnovu potreba za prekvalifikacijom i dokvalifikacijom inženjera koji su ranije završili studije i onih koji su završili studijske programe koji nisu aktuelni za sadašnje stanje tehnike i poslovanja. Potreba za produbljenim izučavanjem mehanizama funkcionisanja i upravljanja tehnološkim sistemima, procesima razvoja novih proizvoda u preduzećima i uslužnim organizacijama, te potreba obrazovanja istraživački orijentisanih i naučno usmerenih ljudskih potencijala za rad u navedenim, posebno važnim oblastima dovela je do realizacije ovog studijskog programa.


Industrijsko inženjerstvo - napredne inženjerske tehnologije na master akademskim studijama je područje studija namenjeno za studente koji su u svojoj budućoj profesionalnoj orijentaciji zainteresovani za vođenje, nadzor i upravljanje tehnološkim sistemima, kao i za unapređenje procesa i performansi delova i celine preduzeća, sa posebnim sklonostima i orijentaciji ka izgradnji sopstvenih istraživačkih kompetencija u predmetnoj oblasti.


Za razliku od ostalih inženjerskih programa Industrijsko inženjerstvo - napredne inženjerske tehnologije zasniva svoje delovanje na sistemskom prilazu proučavanju proizvodnih i uslužnih sistema - predmeta upravljanja, komponenti, struktura, upravljačkih postupaka i sistema i infrastrukturnih resursa.


Master inženjer industrijskog inženjerstva - naprednih inženjerskih tehnologija poseduje sposobnost upravljanja procesima, odnosno funkcijama preduzeća i njihove integracije u celinu.
Ovaj studijski program obrazuje master inženjera industrijskog inženjerstva-naprednih inženjerskih tehnologija, sposobnog za donošenje odluka u realnom vremenu funkcionisanja sistema, kao i za izučavanje procesa koji te odluke zasnivaju na naučnim osnovama. Sa obrazovanjem koje mu pruža navedeni program master inženjer industrijskog inženjerstva- naprednih inženjerskih tehnologija je osposobljen za rad, projektovanje i upravljanje procesima iz oblasti materijalne proizvodnje, kao i za pružanje konsultantskih usluga.


Industrijsko inženjerstvo - napredne inženjerske tehnologije, kao program master akademskih studija je, u obrazovnom smislu, studijski program nastao kao rezultat praktičnih potreba - nedostatka stručnjaka čiji je profil u svemu izjednačen sa znanjima i veštinama koje se traže u savremenom industrijskom inženjerstvu, ali i sa znanjima i veštinama vezanim za tehnologije osnovnih proizvodno/uslužnih procesa, informacione tehnologije, automatizaciju procesa rada, projektovanje novih proizvoda. Studijski program Industrijsko inženjerstvo - napredne inženjerske tehnologije na master akademskim studijama pruža studentima, mogućnost da usavrše sopstvena praktična znanja i veštine i profilišu ih ka istraživačkoj orijentaciji u različitim, programom definisanim, oblastima delatnosti.

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju master inženjera industrijskog inženjerstva u skladu sa potrebama društva.

Studijski program Industrijskog inženjerstva - napredne inženjerske tehnologije je koncipiran tako da master inženjerima industrijskog inženjerstva obezbeđuje sticanje kompetencija u oblasti istraživačko orijentisanog projektovanja, nadzora i upravljanja tehnološkim sistemima, dakle kompetencija koje će popuniti veliku prazninu u obrazovnim profilima koji nedostaju organizacijama u svim područjima proizvodnih delatnosti srpske privrede i društva i čiji nedostatak je jedan od osnovnih uzroka niske efektivnosti i efikasnosti tih organizacija, a posebno prazninu u području istraživačkih i naučnih delatnosti u ovoj oblasti. Iz navedenih razloga se izvlače osnovni elementi društvene opravdanosti i korisnosti ovog programa i njegove perspektive. Fakultet tehničkih nauka je definisao osnovne zadatke i ciljeve radi obrazovanja visoko kompetentnih kadrova iz oblasti tehnike, tehnologije, upravljanja i stvaranja podloga za naučno-istraživačke zahvate u ovim oblastima.


Svrha studijskog programa Industrijskog inženjerstva - napredne inženjerske tehnologije na nivou master akademskih studija je potpuno u skladu sa navedenim osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta tehničkih nauka. Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa se školuju masteri inženjeri industrijskog inženjerstva.


Cilj studijskog programa je postizanje kompetencija i istraživački i naučno orijentisanih akademskih veština iz oblasti Industrijskog inženjerstva. To, pored ostalog uključuje i razvoj kreativnih sposobnosti istraživanja problema i sposobnost kritičkog mišljenja i njihovog rešavanja, razvijanje sposobnosti za timski rad na realizaciji istraživačkih projekata i ovladavanje naučnim metodama i specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije.


Cilj studijskog programa je da se obrazuje stručnjak koji poseduje potrebna teorijska i praktična znanja iz svih neophodnih inženjerskih i menadžerskih disciplina, sposobnost istraživanja u tim disciplinama kao i specifične veštine iz automatizovanih sistema i projektovanja novih proizvoda, zatim primene tehnologija i upravljanja procesima u najrazličitijim oblastima proizvodnih, uslužnih i javnih delatnosti i primene savremenih informacionih tehnologija, ali sve uokvireno naučno zasnovanim znanjima i praktičnim sposobnostima za razumevanje ekonomskih i društvenih zakonitosti koje vladaju u odnosima preduzeće-tržište.

Jedan od posebnih ciljeva, koji je u skladu sa ciljevima obrazovanja stručnjaka na Fakultetu tehničkih nauka je razvijanje svesti master inženjera industrijskog inženjerstva o potrebi stalnog sopstvenog obrazovanja, obrazovanja i usavršavanja ljudskih resursa u preduzeću, obrazovanja za primenu opštih međunarodnih standarda i standarda koji se odnose na specifične oblasti kao što su kvalitet, zaštita životne sredine, zdravlje i bezbednost zaposlenih, bezbedna proizvodnja hrane, bezbednost informacija i drugih međunarodnih standarda. Cilj studijskog programa je, takođe i obrazovanje istraživača sposobnog za timski rad, kao i razvoj sposobnosti za saopštavanje i prenošenje sopstvenih znanja i rezultata na saradnike u poslu i njihovo objavljivanje u naučnoj, stručnoj i široj javnosti.