Predmet: Zaštita na radu u oblasti upravljanja otpadom (17 - ZR300)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 19.12.2018..

Osposobljavanje studenata za sagledavanje celokupnog sistema upravljanja otpadom sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu. Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa aspektom zaštite na radu u svim delovima sistema upravljanja otpadom od nastanka, preko sakupljanja, transporta, pretovara, reciklaže, energetkog iskorišćenja do konačnog odlaganja otpada. U cilju obezbeđivanja bezbednog radnog mesta i smanjenja profesionalne izloženosti nepovoljnim uticajima problematika zaštite na radu realizuje se kroz analizu operativnih postupaka, izbor zaštitne opreme i optimizaciju organizacije rada.
Studenti stiču potrebna znanja za razumevanje specifičnosti problematike upravljanja otpadom kako bi mogli da izaberu optimalna rešenja u domenu zaštite na radu u svim segmentima sistema upravljanja otpadom. Stečenim znanjima student treba da bude u mogućnosti da sprovodi zakonske propise, ukazuje na moguća unapređenja uslova rada i smanjenje rizika od profesionalne izloženosti negativnim uticajima u oblasti upravljanja čvrstim otpadom.
Teorijska nastava: Pojam otpada, vrste otpada, sastav komunalnog otpada, svojstva komunalnog otpada, Nacionalna i EU zakonska regulativa u oblasti upravljanja otpadom, sistem upravljanja otpadom, planovi upravljanja otpadom. Aspekti zaštite na radu u segmentima upravljanja otpadom: Generisanje i sakupljanje otpada, oprema za transport otpada, postrojenja za separaciju otpada, postupci reciklaže otpada, sagorevanje komunalnog otpada, mehaničko biološki tretman MBT, kompostiranje i anaerobna digestija komunalnog otpada, deponovanje komunalnog otpada. Finansijske implikacije upravljanja otpadom. Praktična nastava: Na vežbama se detaljnije obrađuje gradivo sa predavanja korišćenjem softvera za modelovanje procesa i korišćenjem primera iz prakse u svih oblasti upravljanja otpadom. Studenti se obučavaju za samostalno donošenje odluka o izboru adekvatne zaštitne opreme prligođene specifičnostima radnog mesta. Kroz monitoring radnih uslova, sagledavaju se mogućnosti unapređenja procesa rada u oblasti sakupljanja, transport, tretmana i odlaganja otpada.
Predavanje, računarske o laboratorijske vežbe i konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva praćen odgovarajućim primerima iz prakse, radi lakšeg razumevanja i usvajanja gradiva. Na računarskim vežbama obrađuju se softverski alati za modelovanje procesa u različitim segmentima sistema sakupljanja otpada, kao i softverski alati za planiranje strukture sistema upravljanja otpadom. U okviru laboratorijskih vežbi ispituju se specifičnosti uslova radne sredine različitih segmenata sistema upravljanja otpadom i evaluiraju postupci i mere za smanjenje negativnog uticaja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Vujić,G. i dr.Upravljanje otpadom u zemljama u razvoju2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Christensen, T.H.Solid Waste Technology & Management, volume 1 & 22011Wiley Publication, United KingdomSrpski jezik
Krstić, I., Anđelković, B.Profesionalni rizik2013Fakultet zaštite na radu, NišSrpski jezik
Ridley, J., Channing, J.Safety at Work2008Butterworth-Heinemann An imprint of Elsevier Linacre House, Jordan HillSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada2.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada3.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ubavin dr Dejan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vujić dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Živančev dr Nevena
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Tot Bojana
Asistent - dr nauka

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Tošić Nikolina
Istraživač saradnik

Računarske vežbe