Predmet: Zaštita na radu u oblasti upravljanja otpadom (17 - ZR300)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 19.12.2018..

Osposobljavanje studenata za sagledavanje celokupnog sistema upravljanja otpadom sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu. Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa aspektom zaštite na radu u svim delovima sistema upravljanja otpadom od nastanka, preko sakupljanja, transporta, pretovara, reciklaže, energetkog iskorišćenja do konačnog odlaganja otpada. U cilju obezbeđivanja bezbednog radnog mesta i smanjenja profesionalne izloženosti nepovoljnim uticajima problematika zaštite na radu realizuje se kroz analizu operativnih postupaka, izbor zaštitne opreme i optimizaciju organizacije rada.
Studenti stiču potrebna znanja za razumevanje specifičnosti problematike upravljanja otpadom kako bi mogli da izaberu optimalna rešenja u domenu zaštite na radu u svim segmentima sistema upravljanja otpadom. Stečenim znanjima student treba da bude u mogućnosti da sprovodi zakonske propise, ukazuje na moguća unapređenja uslova rada i smanjenje rizika od profesionalne izloženosti negativnim uticajima u oblasti upravljanja čvrstim otpadom.
Teorijska nastava: Pojam otpada, vrste otpada, sastav komunalnog otpada, svojstva komunalnog otpada, Nacionalna i EU zakonska regulativa u oblasti upravljanja otpadom, sistem upravljanja otpadom, planovi upravljanja otpadom. Aspekti zaštite na radu u segmentima upravljanja otpadom: Generisanje i sakupljanje otpada, oprema za transport otpada, postrojenja za separaciju otpada, postupci reciklaže otpada, sagorevanje komunalnog otpada, mehaničko biološki tretman MBT, kompostiranje i anaerobna digestija komunalnog otpada, deponovanje komunalnog otpada. Finansijske implikacije upravljanja otpadom. Praktična nastava: Na vežbama se detaljnije obrađuje gradivo sa predavanja korišćenjem softvera za modelovanje procesa i korišćenjem primera iz prakse u svih oblasti upravljanja otpadom. Studenti se obučavaju za samostalno donošenje odluka o izboru adekvatne zaštitne opreme prligođene specifičnostima radnog mesta. Kroz monitoring radnih uslova, sagledavaju se mogućnosti unapređenja procesa rada u oblasti sakupljanja, transport, tretmana i odlaganja otpada.
Predavanje, računarske o laboratorijske vežbe i konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva praćen odgovarajućim primerima iz prakse, radi lakšeg razumevanja i usvajanja gradiva. Na računarskim vežbama obrađuju se softverski alati za modelovanje procesa u različitim segmentima sistema sakupljanja otpada, kao i softverski alati za planiranje strukture sistema upravljanja otpadom. U okviru laboratorijskih vežbi ispituju se specifičnosti uslova radne sredine različitih segmenata sistema upravljanja otpadom i evaluiraju postupci i mere za smanjenje negativnog uticaja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Vujić,G. i dr.Upravljanje otpadom u zemljama u razvoju2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Christensen, T.H.Solid Waste Technology & Management, volume 1 & 22011Wiley Publication, United KingdomSrpski jezik
Krstić, I., Anđelković, B.Profesionalni rizik2013Fakultet zaštite na radu, NišSrpski jezik
Ridley, J., Channing, J.Safety at Work2008Butterworth-Heinemann An imprint of Elsevier Linacre House, Jordan HillSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada2.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada3.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ubavin dr Dejan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vujić dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Živančev Miodrag
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Tot Bojana
Asistent - dr nauka

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Tošić Nikolina
Istraživač saradnik

Računarske vežbe