Predmet: Završni rad (12 - ETI40)


Osnovne informacije

KategorijaStručni
Naučna oblastElektronika i Telekomunikacije
MultidisciplinarnaDa
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2012..

Primena stečenih znanja za rešavanje konkretnih problema u okviru izabranog područja. U okviru završnog rada student radi stručni projekat iz određene oblasti elektronike i telekomunikacija. U rešavanju zadatog problema student primenjuje metode iz preporučene literature, koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka, a koristi se i inženjerskom praksom. Izradom završnog rada student stiče neophodna iskustava za rešavanje manje složenih problema i zadataka i prepoznavanje mogućnosti za primenu prethodno stečenih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenata za sistematski pristup u rešavanju zadatih problema, sprovođenje analiza, primenu stečenih i prihvatanju znanja iz drugih područja u cilju iznalaženja rešenja zadatog problema. Samostalno izučavajući i rešavajući zadatke iz područja zadate teme, studenti stiču znanja o kompleksnosti i složenosti problema iz oblasti njihove specijalizacije. Izradom završnog rada studenti stiču određena iskustva koja mogu primeniti u praksi prilikom rešavanja problema iz oblasti njihove specijalizacije. Pripremom rezultata za javnu odbranu, javnom odbranom i odgovorima na pitanja i primedbe komisije student stiče neophodno iskustvo o načinu na koji u praksi treba prezentovati rezultate samostalnog ili kolektivnog rada.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama i užom oblašću koja je obuhvaćena zadatom temom završnog rada. Student u dogovoru sa mentorom sačinjava završni rad u pismenoj formi u skladu sa predviđenim pravilima Fakulteta tehničkih nauka. Student priprema i brani pismeni završni rad javno u dogovoru sa mentorom i u skladu sa predviđenim pravilima i postupcima.
Tokom izrade završnog rada, student konsultuje mentora, a po potrebi i druge profesore koji se bave užom oblašću koja je tema završnog rada. Student sačinjava završni rad i nakon dobijanja saglasnosti od strane komisije za ocenu i odbranu, ukoričene primerke dostavlja komisiji. Odbrana završnog rada je javna, a student je obavezan da nakon prezentacije usmeno odgovori na postavljena pitanja i primedbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
-Aktuelni časopisi svih godina izdavanja- Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana završnog radaneda50.00
Izrada završnog rada sa teorijskim osnovamaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!