Predmet: Vizuelna kultura (17 - F111)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastGrafički dizajn
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..

Procesi i metodologije vizuelne kulture i njen značaj u životu čoveka. Student stiče znanja o implementaciji pravila koje nam sugerišu vizuelni fenomeni u prirodi ali i različita polja vizuelnog delovanja - polje likovne umetnosti, grafičkog dizajna, masovnih medija, filmske umetnosti i štampe. Cilj predmeta je upoznavanje sa prirodnim fenomenima iz kojih su se razvila čovekova saznanja i učenja o sferi vizuelnog pa sve do shvatanja pojmova virtuelnog prostora i realnosti. Predmet objašnjava na koje načine koristimo vizuelne fenomene i kako oni utiču na našu vizuelnu percepciju. Upoznavanje sa osnovnim likovnim elementima putem kojih se studenti osposobljavaju za sticanje novih znanja i iskustava iz širokog spektra tema koji potpadaju pod vizuelnu kulturu, a posebno grafički dizajn.
Studenti zapažaju fenomene vizuelnih elemenata iz različitih izvora (elektronski mediji, štampa, likovna umetnost i film) u svakodnevnom okruženju. Razumeju uzročno-posledičnu vezu u pojedinim principima čovekovog rada i mišljenja koje je preneo iz prirode. Stečena znanja koriste u daljem izučavanju principa vizuelne kulture i crpe elemente iz ovih principa za svoj rad. Razumeju i koriste osnovne metodološke principe teorije likovnih elemenata. Stiču znanja iz teorijskog polja koje se bavi fenomenima virtuelne realnosti i virtuelnog prostora. Shvataju i primenjuju naučeno u zadacima koje rade tokom vežbi iz predmeta.
Predmet se bavi širokim poljem vizuelne kulture u koje je uključena istorija umetnosti, filozofija, antropologija i sociologija. Sadržaj predmeta baziran je prvo na fenomenima u prirodi zahvaljujući kojima je čoveku omogućeno da stiče određena znanja koja su mu kroz istoriju i uz razvitak visokih tehnologija omogućila napredak u sferi komunikacije. Predmet se bazira na teorijama vizuelne percepcije a obraća i izučava kroz kategorije masovnih medija, štampe, filma, likovne umetnosti, grafičkog dizajna, stripa i kulturnih fenomena. Predmet objašnjava na koje načine koristimo vizuelne fenomene i kako oni utiču na našu vizuelnu percepciju. Pojam vizuelne kulture, Ideje o shvatanju forme, Oblik i njegove vrste, Emancipovane forme, Arhetipske forme po oblikovnom rodu, Četiri osnovne paleo-komunikacijske forme, Simboličke arhetipske forme, Krug-kvadrat -krstolik-središte, Boja u vizuelnoj kulturi, Shvatanje prostora u vizuelnoj kulturi, Vizuelna identifikacija prostora, Smisao iluzivnosti u dvodimenzionalnom predstavljanju, Kompozicija, Sceničnost prostora, Savremeno shvatanje forme, Pojam lica u vizuelnoj kulturi, Logika opredmećenja spoljnjeg i unutrašnjeg, Simbolika vertikale, horizontale i dijagonale, Zlatni presek kao odrednica prostora, Spirala, Red-poredak-ravnoteža, Simetrija i asimetrija, Novi vidovi iluzivnosti - tehnička i ekranska slika
Predavanja iz predmeta Vizuelna kultura izvode se u formi pre svega vizuelnih, ali i audio-vizuelnih prezentacija koje uključuju veliki broj reprodukcija reprezentativnih umetničkih dela i video priloga. Studenti se na vežbama kroz različive vrste zadataka pripremaju da adekvatno reše probleme koji su postavljeni pred njih. Svaka vežba oslanja se na jednu od celina koje se obrađuju na predavanjima. Vežbe su računarskog tipa, a za realizaciju zadataka koriste se programi za obradu slike. U predispitne obaveze spadaju dva grafička rada čijim rešavanjem studenti pokazuju da su uspešno usvojili i primenili znanja stečena na samim vežbama.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Bogdanović, K.Poetika vizuelnog2005Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, BeogradSrpski jezik
Bogdanović, K.Uvod u vizuelnu kulturu2005Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, BeogradSrpski jezik
Kosta BogdanovićLik i lice u vizuelnoj kulturi2010Zavod za udžbenike BeogradSrpski jezik
Jureša, G., Branovački, D., Vladušić, J.Vizuelna kultura-skripta2019Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Grafički raddada20.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Jureša dr Goran
Redovni profesor iz polja umetnosti

Predavanja
Nedostaje slika

Vladušić dr Jelena
Docent iz polja umetnosti

Predavanja
Nedostaje slika

Jureša dr Goran
Redovni profesor iz polja umetnosti

Računarske vežbe