Predmet: Završni - diplomski rad IM (12 - IM1105)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Primena osnovnih, stečenih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabrane oblasti. Student izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu izvršenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama rešavanja sličnih zadataka i praksom u njihovom rešavanju. Sticanje znanja o načinu, strukturi i formi pisanja izveštaja nakon izvršenih analiza i drugih aktivnosti koje su realizovane u okviru zadate teme završnog rada. Izradom završnog rad studenti stiču iskustvo za pisanje radova u okviru kojih je potrebno opisati probleme, porimenjene metode i postupke i rezulatate do kojih se došlo. Pored toga, cilj izrade i odbrane završnog - diplomskog rada je razvijanje sposobnosti kod studenata da rezultate samostalnog rada pripreme u pogodnoj formi javno prezentuju, kao i odgovaraju na primedbe i pitanja u vezi zadate teme.
Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju prethodno stečena znanja iz različitih oblasti koje su prethodno izučavali, radi sagledavanja strukture zadatog problema i njegovoj sistematskoj analizi u cilju izvođenju zaključaka o mogućim pravcima njegovog rešavanja. Kroz samostalno korišćenje literature, studenti proširuju znanja iz izabrane oblasti i proučavaju različite metode i radove koji se odnose na slične probleme. Samostalno izučavajući i rešavajući zadatke iz oblasti zadate teme, studenti stiču znanja o kompleksnosti i složenosti problema iz oblasti njihove struke. Izradom diplomskog rada studenti stiču određena iskustva koja mogu primeniti u praksi prilikom rešavanja problema iz oblasti njihove struke. Pripremom rezultata za javnu odbranu, javnom odbranom i odgovorima na pitanja i primedbe komisije, student stiče neophodno iskustvo o načinu na koji u praksi treba prezentovati rezultate samostalnog ili kolektivnog rada.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama i oblašću koja je obuhvaćena zadatom temom diplomskog rada. Student, u dogovoru sa mentorom, sačinjava završni rad u pisanoj formi u skladu sa predviđenim standardima Fakulteta tehničkih nauka u Novom Saqdu. Student priprema i branidiplomski rad javno u dogovoru sa mentorom i u skladu sa predviđenim standardima. Student proučava stručnu literaturu, stručne i diplomske radove studenata koji se bave sličnom tematikom, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka koji je definisan zadatkom završnog rada.
Mentor diplomskog rada sastavlja zadatak i dostavlja ga studentu. Student je obavezan da diplomski rad izradi u okviru zadate teme koja je definisana zadatkom. Tokom izrade završnog rada, mentor može davati dodatna uputstva studentu, upućivati gta na odrećenu literaturu i dodatno ga usmeravati u cilju izrade kvalitetnog rada. U okviru teorijskog dela završnog rada student obavlja konsultacije sa mentorom, a po potrebi i sa drugim nastavnicima koji se bave problemima iz oblasti teme rada. U okviru zadate teme, student, po potrebi, vrši i određena merenja, ispitivanja, brojanja, ankete i druga istraživanja, ako je to predviđeno zadatkom rada. Student sačinjava završni rad i nakon dobijanja saglasnosti od strane komisije za ocenu i odbranu, ukoričene primerke dostavlja komisiji. Odbrana završnog rada je javna, a student je obavezan da nakon prezentacije usmeno odgovori na postavljena pitanja i primedbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
-Udžbenici, monografije, aktuelni časopisi i odbranjeni završni radovi iz oblasti rada-
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana završnog radaneda50.00
Izrada završnog rada sa teorijskim osnovamaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!