Predmet: Laboratorija iz električnih merenja (17 - EOS110)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektrična merenja, metrologija i biomedicina
MultidisciplinarnaDa
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.01.2007..

Sticanje znanja iz oblasti merenja u elektroenergetskim sistemima. Upoznavanje sa radom analognih i digitalnih mernih instrumenata. Upoznavanje sa mernim metodama za merenje parametara napona, struje, snage, faze i frekvencije u elektroenergetskim sistemima. Sticanje znanja o radu u laboratoriji i realizaciji merenja. Sticanje osnovnih znanja iz mernih pretvarača i prilagođavača. Ovladavanje studenta savremenim tehnologijama i trendovima u oblasti električnih merenja. Ovladavanje studenata osnovama realizacije merenja na obnovljivim izvorima električne energije.
Poznavanja rada analognih i digitalnih mernih instrumenata u realizaciji električnih merenja. Osposobljavanje za praktičan rad u laboratoriji i osposobljavanje za rad sa savremenom mernom opremom. Sposobnost primene različitih mernih metoda u cilju realizacije preciznih električnih merenja. Sposobnost realizacije sofisticiranih mernih sistema korišćenjem LabVIEW programskog paketa. Korišćenje mernih pretvarača i prilagođavača u merenjima. Osposobljavanje za praktičnu realizaciju merenja na obnovljivim izvorima električne energije. Merenje kvaliteta električne energije.
Uvod u metrologiju i realizaciju mernih sistema. Međunarodni SI sistem veličina i jedinica. Analogni i digitalni merni instrumenti, ampermetri, voltmetri, univerzalni instrumenti, vatmetri. Statičke karakteristike mernih instrumenata. Greške u merenjima, apsolutna i relativna greška. Tačnost i preciznost merenja, obrada rezultata merenja, grafičko predstavljanje rezultata merenja. Instrumenti sa pokretnim kalemom, proširenje mernog opsega instrumenta sa pokretnim kalemom, ampermetar za jednosmernu struju, voltmetar za jednosmernu struju. Instrumenti sa pokretnim gvožđem. Merenje nepoznate otpornosti, kapacitivnosti i induktivnosti. Brojila električne energije. Elektronski merni instrumenti, brojači, tajmeri, merenje frekvencije, merenje periode, merenje fazne razlike. Osciloskopi. Vitstonov most. Merni pretvarači i prilagođavači, strujni i naponski merni transformatori, Holove sonde, metode pretvaranja napona u frekvenciju. AD i DA konvertori. Merenje neelektričnih veličina, senzori i merni pretvarači. Karakteristike virtualnih instrumenata. Povezivanje i kontrola instrumenta. Pojam distributivne virtualne instrumentacije. Realizacija udaljenih merenja. Virtualne laboratorije. LabVIEW programski paket. Izrada virtualnih instrumenata. Kategorije izvora mernog signala. Diskretizacija mernog signala. PC bazirani uređaji za merenje i akviziciju signala. Merenje i analiza signala korišćenjem LabVIEW programskog paketa. Merenje kvaliteta električne energije. Realizacija udaljenih merenja putem Interneta korišćenjem TCP/IP protokola.
Predavanja, laboratorijske vežbe, konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Tomić, J., Milovanović, M.Virtualna instrumentacija primenom LabVIEW programa2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
B. DimitrijevićElektrična merenja1990Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada70.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Tomić dr Josif
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bratić Sara
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe