Predmet: Tehnička hemija (06 - Z102)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2001..


Predmeti kojima je preduslov predmet Tehnička hemija

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredinedane
Uvođenje studenata tehničkih struka u osnovne principe i zakonitosti hemije zaštite životne sredine.
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti opšte i neorganske hemije i razumevanje svih procesa i fenomena hemijskih reagovanja koja se javljaju u oblasti inženjerskih nauka.
Prirodne nauke i hemija. Materija, masa i energija. Međunarodni SI sistem. Vrste supstanci. Osobine čistih supstanci. Vrste čistih supstanci. Hemijski elementi i jedinjenja. Atom i hemijski element. Hemijski simboli, formule i jednačine. Relativna atomska i molekulska masa. Pojam mola, molarne mase i molarne zapremine. Periodni sistem elemenata. Osnovni hemijski zakoni. Struktura čistih supstanci. Struktura atoma. Periodičnost osobina elemenata u periodnom sistemu. Struktura molekula. Hemijska veza. Oksidacioni broj. Oksidacija, redukcija. Tipovi i karakterizacija neorganskih jedinjenja. Disperzni sistemi. Rastvori. Osobine razblaženih rastvora. Hemijska kinetika. Hemijska ravnoteža. Elektrolitička disocijacija. Disocijacija vode. pH vrednost. Ravnoteže u rastvorima elektrolita. Metode neutralizacije. Puferi. Hidroliza. Energetske promene pri hemijskim reakcijama. Elektrohemija.
Predavanja. Laboratorijske i računske vežbe. Konsultacije, zajedničke i individualne. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima, laboratorijskim i računskim vežbama. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na završni ispit koji se polaže u pismenoj formi i sastoji se od računskog i teorijskog dela. Računski deo ispita može se polagati kroz formu dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. Vojinović Miloradov, M. Turk Sekulić, J. RadonićHemija - Interna skripta2011Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
M. Vojinović Miloradov et al.Radna sveska, Praktikum sa uputstvima za vežbe iz predmeta Tehnička hemija2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
I.Filipović, S.LipanovićOpća i anorganska kemija, I i II (odabrana poglavlja)1998Školska knjiga, ZagrebHrvatski
R. M. Harrison, S. J. de MoraIntroductory Chemistry for the Environmental Sciences1991Cambridge University PressEngleski
G.W. Van Loon, S.J. DuffyEnvironmental Chemistry2011Oxford University PressEngleski
S. ArsenijevićOpšta i neorganska hemija (odabrana poglavlja)1998Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Paul MonkMaths for Chemistry2006Oxford University Press Inc., New YorkEngleski
D. Veselinović, I. Gržetić, Š. Đarmati, D. MarkovićStanja i procesi u životnoj sredini1995Fakultet za fizičku hemiju, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radonić dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrović dr Maja
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Stošić dr Milena
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Živančev dr Nevena
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Lepojević Laura
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Golub Marko
Asistent

Laboratorijske vežbe