Predmet: Završni rad - izrada i odbrana (17 - MBA002)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 04.09.2017..

Cilj izrade i odbrane master rada je da student pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni stečenih i teorijskih i praktičnih znanja iz odgovarajuće oblasti. Sticanje neophodnih iskustava i dalje razvijanje sposobnosti studenata da u okviru rešavanja praktičnog problema iz privrednog ili javnog sektora, po unapred definisanoj metodologiji realizuju određene stručne aktivnosti, u standardizovanom obliku opišu način njihove realizacije i po utvrđenom metodološkom postupku uz postojeću informatičku podršku analiziraju i prezentiraju postignute rezultate samostalnog rada.
Izradom i odbranom master rada studenti koji su završili studije treba da budu kompetentni da rešavaju realne probleme iz privrednog ili javnog sektora. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja, predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre a šta loše strane odabranog rešenja. Oni treba da budu kvalifikovani za: primenu znanja u rešavanju problema u novom ili nepoznatom okruženju u širim ili multidisciplinarnim oblastima unutar obrazovno-stručnog polja studija; integrisanje znanja, rešavanje složenih problema i rasuđivanje na osnovu dostupnih informacija koje sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova; na jasan i nedvosmislen način prenošenje znanje i način zaključivanja stručnoj i široj javnosti; sposobnost za nastavak studija na način koji će samostalno izabrati.
Završni rad predstavlja projekat kojim se rešavaju konkretni praktični problemi u privrednom ili javnom sektoru, a koji je prihvaćen od odgovarajućih privrednih organizacija ili javnih ustanova u kojima se realizuje, a sa kojima Fakultet tehničkih nauka ima ugovorenu saradnju. Studenti, uz pomoć mentora nastavnika i mentora u privrednoj organizaciji ili javnoj ustanovi, samostalno izrađuju završni koji treba da obuhvati rešavanje praktičnog problema ili zadatka iz delokruga rada konkretne privredne organizacije ili javne ustanove. Predlog rešenja problema se u skladu sa metodologijom izrade stručnih radova prezentira u vidu završnog rada – strukovnog master rada.
Završni rad – strukovni master rad se izrađuje samostalno pod mentorskim rukovođenjem od strane nastavnika i mentora u privrednoj organizaciji ili javnoj instituciji u kojoj se realizuje, koji usmeravaju i prate rad kandidata i pružaju svu neophodnu pomoć. Praktični deo rada koji predstavlja njegov centralni deo, kandidat realizuje samostalno u institucijama, ustanovama ili privrednim organizacijama koji se bave konkretnom oblašću, sa kojima Fakultet tehničkih nauka ima ugovorenu saradnju i predstavlja rešavanje konkretnog praktičnog problema iz delokruga njihove delatnosti. Master rad se javno brani pred komisijom uz obaveznu saglasnost predstavnika privredne organizacije ili institucije u kojoj je rad realizovan. Javna odbrana završnog rada podrazumeva aktivno učešće kandidata, komisije i svih drugih prisutnih, u postavljanju pitanja i diskusiji na temu rada i predloženog praktičnog rešenja. Završni rad se izrađuje u skladu sa Pravilnikom o izradi završnog (master) rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
SviStručna literatura iz oblasti2009-Srpski jezik
AllProfessional literature from the field2009-Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana master radaneda50.00
Izrada master radadada50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!