Predmet: Završni rad (Bečelor rad) (06 - EOS41)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine i pogoni
MultidisciplinarnaNe
ESPB12
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.01.2007..

Sticanje znanja o načinu, strukturi i formi pisanja izveštaja nakon izvršenih analiza i drugih aktivnosti koje su sprovedene u okviru zadate teme završnog rada. Izradom završnog rada studenti stiču iskustvo za pisanje radova u okviru kojih je potrebno opisati problematiku, sprovedene metode i postupke i rezultate do kojih se došlo. Pored toga, cilj izrade i odbrane završnog rada je razvijanje sposobnosti kod studenata da rezultate samostalnog rada pripreme u pogodnoj formi javno prezentuju, kao i odgovaraju na primedbe i pitanja u vezi zadate teme.
Osposobljavanje studenata za sistematski pristup u rešavanju zadatih problema, sprovođenje analiza, primenu stečenih i prihvatanju znanja iz drugih područja u cilju iznalaženja rešenja zadatog problema. Samostalno izučavajući i rešavajući zadatke iz područja zadate teme, studenti stiču znanja o kompleksnosti i složenosti problema iz oblasti njihove specijalizacije. Izradom završnog rada studenti stiču određena iskustva koja mogu primeniti u praksi prilikom rešavanja problema iz oblasti njihove specijalizacije. Pripremom rezultata za javnu odbranu, javnom odbranom i odgovorima na pitanja i primedbe komisije student stiče neophodno iskustvo o načinu na koji u praksi treba prezentovati rezultate samostalnog ili kolektivnog rada.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama i užom oblašću koja je obuhvaćena zadatom temom završnog rada. Student u dogovoru sa mentorom sačinjava završni rad u pismenoj formi u skladu sa predviđenim pravilima Fakulteta tehničkih nauka. Student priprema i brani pismeni završni rad javno u dogovoru sa mentorom i u skladu sa predviđenim pravilima i postupcima.
Tokom izrade završnog rada, student konsultuje mentora, a po potrebi i druge profesore koji se bave užom oblašću koja je tema završnog rada. Student sačinjava završni rad i nakon dobijanja saglasnosti od strane komisije za ocenu i odbranu, ukoričene primerke dostavlja komisiji. Odbrana završnog rada je javna, a student je obavezan da nakon prezentacije usmeno odgovori na postavljena pitanja i primedbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupa AutoraIEEE Power Electronics2008IEEEEngleski
Grupa AutoraIEEE Industrial Electronics2008IEEEEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Usmeni deo ispitaneda50.00
Izrada završnog rada sa teorijskim osnovamaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!