Predmet: Master rad II (06 - I822)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerski menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Cilj izrade i odbrane Master rada je da student, obradom praktičnog, istraživački orijentisanog zadatka i njegovom odbranom, pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština u budućoj inženjersko-menadžerskoj praksi.
Izradom i odbranom master rada studenti su osposobljeni da sagledavaju potrebe preduzeća u svim njihovim procesima, projektuju rešenja, vode te procese i preduzeće u celini, te da rešavaju realne praktične probleme koji se javljaju u praksi, kao i za nastavak školovanja na višim nivoima studija. Kompetencije mastera industrijskog inženjera su razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, analize problema, sinteze i projektovanja rešenja i donošenja odluka u realnom vremenu uz uz upotrebu naučnih metoda i postupaka; sposobnosti primene znanja i veština u rešavanju problema u novom ili nepoznatom području u širim ili multidisciplinarnim oblastima u okviru obrazovno-naučnog odnosno polja studija; sposobnosti rešavanja složenih problema i rasuđivanja na osnovu dostupnih informacija o društvenim i etičkim odgovornostima u primenom znanja i veština i sposobnosti jasnog načina prenosa znanja u stručnu i širu javnost.
Formuliše se za svakog studenta posebno, u skladu sa područjem - studijskom grupom u okviru koje je student studirao. U tom smislu, master rad na studijskom programu Inženjerski menadžment se može raditi i braniti iz sledećih oblasti - modula: 1) Inteligentni radni sistemi, 2) Automatizacija procesa rada, 3) Informaciono-komunikacioni sistemi i 4) Kvalitet i logistika.
Mentor za izradu i odbranu master rada bira jedan od ponuđenih modula (isti modul kao i za teorijske osnove, iz područja odgovarajuće studijske grupe) iz kojeg će student raditi master rad i formuliše temu sa zadacima za izradu završnog rada. Student, u konsultacijama sa mentorom, samostalno vrši istraživanja i rešava zadatak koji mu je zadat. Nakon izrade rada i saglasnosti mentora da je rad uspešno urađen, student brani rad pred Komisijom za odbranu master rada koja se sastoji od najmanje tri nastavnika, od kojih je jedan sa drugog departmana ili fakulteta. Uslov za izradu master rada su položeni ispiti iz svh nastavnih predmeta i realizovana stručna praksa iz kurikuluma studijskog programa.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Usmeni deo ispitanene100.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!