O studijskom programu


30.05.2014. - 09:44 

Studijski program Čiste energetske tehnologije je koncipiran kao interdisciplinaran studijski program, koga dominantno čine dve naučne oblasti, mašinsko inženjerstvo i inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu. U realizaciji navedenog interdisciplinarnog studijskog programa pored predmeta iz pomenute dve naučne oblasti, zastupljeni su i predmeti iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, opštih prirodnih disciplina i industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta. Čiste energetske tehnologije je program koji je nastao kao odgovor na potrebe tržišta i zahteva koje postavlja industrija, privreda i institucije.

Master akademske studije Čiste energetske tehnologije predstavljaju logički nastavak istoimenih osnovnih akademskih studija. Konkretno, ovaj studijski program treba da omogući studentima da dodatno konkretizuju svoja znanja koja se baziraju na razumevanju osnovnih fizičkih principa iz energetskih tehnologija, ovladaju dopunskim stručnim znanjima za primenu savremenih energetskih sistema, steknu sposobnost integracije znanja koje u svakom konkretnom slučaju treba primeniti, da neizostavno simultano ostvare uslove minimalnog uticaja energetskih procesa na životnu sredinu i da tokom studija programa budu uvedeni u istraživački rad.

Master studijski program Čiste energetske tehnologije obuhvata predmete većinom sa dva Departmana Fakulteta tehničkih nauka: Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu i Departmana za energetiku i procesnu tehniku.

KOME JE NAMENJEN?

Ovaj master akademski program namenjen je diplomiranim studentima Čistih energetskih tehnologija i srodnih studijskih programa koji stečeno znanje na osnovnim studijama žele da obogate savremenim kompetencijama iz navedene oblasti.

Kandidat da bi se upisao mora da ima završene četvorogodišnje osnovne akademske studije, odgovarajućeg smera, koje su vrednovane sa najmanje 240 ESPB.

Master akademske studije traju godinu dana, vrede 60 ESPB i nakon ovih studija stiče se zvanje master inženjer energetskih tehnologija.

Prilikom upisa svakom studentu određuje se savetnik koji ga usmerava, shodno interesovanjima studenta, kao i koje predmete sa izbornih pozicija da odabere. Osim nastave u učionicama, organizuju se i stručne ekskurzije, prilikom kojih se posećuju karakteristični objekti, fabrike, sajmovi, itd.

ŠTA DOBIJAM?

Nakon uspešno završenih master studija, uz zvanje master inženjer energetskih tehnologija stičete:

• znanja za izradu elaborata, studija, idejnih i glavnih projekata iz oblasti energetike i zaštite životne sredine,
• znanja i metode za razumevanje energetskih tokova i funkcionalnih dešavanja u termoenergetskim sistemima i zgradarstvu; za analizu troškova energije i identifikaciju potencijalnih mesta za njihovo smanjenje i kontrolu,
• znanja da odaberete adekvatne softverske alate u domenu čistih energetskih tehnologija i da ih koristite,
• osnovna znanja iz savremene organizacije i načina funkcionisanja deregulisane elektroprivrede u svetu, Evropskoj uniji, regionu u okruženju i Republici Srbiji,
• savremena znanja o konkretnim vrstama novih materijala, njihovim relevantnim karakteristikama i mogućnostima njihovih primena u energetici,
• teoretska i praktična znanja o tehnologijama skladištenja energije,
• znanje o mehanizmima politike na nacionalnom i lokalnom nivou i njihov značaj za racionalno korišćenje energije i kontrolu klimatskih promena,
• znanja i veštine za pripremu organizacije za sertifikaciju sistema energetskog menadžmenta i upravljanje životnom sredinom.

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

Student nakon sticanja zvanja master inženjera energetskih tehnologija stiče mogućnost zapošljavanja u širokom spektru delatnosti:

• obavljanje poslova energetskog menadžera (u sektoru industrije i zgradarstva),
• u gradskim upravama,
• u agencijama i preduzećima koja se bave energetikom,
• u preduzećima i servisima koji se bave energetskom efikasnošću i obnovljivim izvorima energije,
• u projektantskim biroima i konsultantskim preduzećima,
• u preduzećima koja se bave prodajom i proizvodnjom energetskih tehnologija i drugo.

SERVISI ZA BUDUĆE STUDENTE:

Facebook strana studijskog programa: Čiste energetske tehnologije
Facebook stranice Departmana:
Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu - FTN
Departman za energetiku i procesnu tehniku