Predmet: Master rad - studijski istraživački rad (17 - ZRSIM1)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite na radu
MultidisciplinarnaNe
ESPB13
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških; naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranih područja. U okviru ovog dela master rada student izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedeih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i inženjerskom praksom u njihovom rešavanju. Cilj aktivnosti studenata u okviru ovog dela istraživanja ogleda se u sticanju neophodnih iskustava kroz rešavanje kompleksnih problema i zadataka i prepoznavanje mogućnosti za primenu prethodno stečenih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenata za samostalnu primenu prethodno stečenih znanja iz različitih područja koja su prethodno izučavali, radi sagledavanja strukture zadatog problema i njegovoj sistemskoj analizi u cilju izvođenja zaključaka o mogućim pravcim,a njegovog rešavanja. Kroz samostalno korišćenje literatute, studenti proširuju znanja iz izabranog područja i proučavaju različite metode i radove koji se odnose na slučnu problematiku. Na taj način, kod studenta se razvija sposobnost da sprovodi analize i identifikuje probleme u okviru zadate teme. Praktičnom primenom stečenih znanja iz različitih oblasti kod studentata se razvija sposobnost da sagledaju mesto i ulogu inženjera u izabranom području, potrebu za saradnjom sa drugim strukama i timskim radom.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama izrade konkretnog master rada, njegovom složenošću i strukturom. Student proučava stručnu literaturu, diplomske i master radove studenata koji se bave sličnom tematikom, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka koji je definisan zadatkom master rada. Deo nastave na predmetu se odvija kroz samostalni studijski istraživački rad. Studijski rad obuhvata i aktivno praćenje primarnih saznanja iz teme rada, organizaciju i izvođenje eksperimenata, numeričke simulacije i statističku obradu podataka, pisanje i/ili saopštavanje rada na konferenciji iz uže naučno nastavne oblasti kojoj pripada tema master rada.
Mentor master rada sastavlja zadatak rada i dostavlja ga studentu. Student je obavezan da rad izradi u okviru zadate teme koja je definisana zadatkom master rada, koristeći literaturu predloženu od mentora. Tokom izrade master rada, mentor može davati dodatna uputstva studentu, upućivati na određenu literaturu i dodatno ga usmeravati u cilju izrade kvalitetnog master rada. U okviru studijskog istraživačkog rada student obavlja konsultacije sa mentorom, a po potrebi i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom iz oblasti teme samog rada. U okviru zadate teme, student po potrebi vrši i određena merenja, ispitivanja, brojanja, ankete i druga istraživanja, statističku obradu podataka, ako je to predviđeno zadatkom master rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupa autoraČasopisi sa KOBSON listeSve Srpski jezik
Grupa autoraČasopisi, diplomski i master radoviSve Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Seminarski raddada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!