МИГРАЦИЈА МИКРОСЕРВИСНЕ АПЛИКАЦИЈЕ СА РЕЛАЦИОНОГ МОДЕЛА ПОДАТАКА У НЕРЕЛАЦИОНИ МОДЕЛ КОРИШЋЕЊЕМ SERVERLESS AWS СЕРВИСА

  • Сенка Шоић
Ključne reči: Микросервиси, рачунарство у облаку, Serverless, AWS, DynamoDB, AppSync, Lambda функције

Apstrakt

У раду је приказана конверзија веб апликације са микросервисном арихитектуром и релационим моделом података у апликацију нерелационог модела података која се ослања на AWS сервисе. Анализирана је микросервисна архитектура наспрам serverless архитектуре. Описани су коришћени AWS сервиси. Анализирани су и описани кораци миграције у  serverless систем.

Reference

[1] What are Microservices? https://cmcglobal.com.vn/cloud-migration/what-are-microservices-microservices-in-cloud-computing-explained
[2] Рачунарство у облацима – Cloud computing https://www.industrija.rs/vesti/clanak/racunarstvo-u-oblacima-cloud-computing
[3] Types of cloud computing https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing
[4] Serverless vs Microservices – Which Architecture to Choose? https://www.solutelabs.com/blog/serverless-vs-microservices
[5] Amazon Web Services (AWS) https://www.techtarget.com/searchaws/definition/Amazon-Web-Services
[6] What is Amazon DynamoDB? https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html
[7] https://graphql.org/
[8] What is AWS AppSync https://sst.dev/chapters/what-is-aws-appsync.html
Objavljeno
2023-12-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo