Prijavite se ili Registracija da prijavite članak.

Uslovi za predaju priloga

Kao deo postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi skladnost priloga koji prijavljuju sa svim sledećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smernica prijave mogu biti vraćene.
  • Rad koji prilažem nije ranije objavljivan, niti se nalazi u procesu razmatranja u drugom časopisu.
  • Fajl koji prilažem pisan je u formatu Microsoft Word (.doc ili .docx), iznimno PDF za autore koji koriste LaTeX.
  • Tekst je pisan uz pomoć šablona za pisanje radova.
  • Referenciranje literature radi se prema IEEE Citation Style. Radovi treba da budu nabrojani na kraju rada, treba da budu numerisani brojevima u uglatoj zagradi, bar približno po redosledu referenciranja. Na mestu referenciranja, brojevi u zagradi treba da budu upisani ili unutar rečenice [3] ili na kraju rečenice [2,3,6] ili [2-6]. Ako se broj stavlja na kraju, mora da bude upisan UNUTAR RECENICE [4].
    Dakle, nikako NIJE DOBRO. [4] tj. NIJE DOBRO DA BROJ STOJI POSLE TAČKE, VAN REČENICE!

    Takođe, zagrada sa brojem mora da bude odvojena od reči [2] a nikako[2]. Isto pravilo važi i za slike koje su preuzete iz literature.

Izjava o privatnosti

Imena i imejl adrese unete na ovom sajtu biće korišćene isključivo za potrebe ovog časopisa i neće biti dostupni ni za jednu drugu svrhu ili nekoj drugoj strani.