АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА ИНИЦИРАЊА КОМАСАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА У ОПШТИНИ ЧОКА

  • Nataša Nedeljko Radivojević Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  • Goran Dušan Marinković Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ključne reči: Комасација, вишекритеријумска анализа,TOPSIS, ELECTRE, COPRAS, АHP, MATLAB.

Apstrakt

У оквиру овог радa извршено је рангирање катастарских општина у општини Чока употребом TOPSIS, ELECTRE, АHP и COPRAS метода, које су имплементиране у програмском језику MATLAB.

Biografija autora

Goran Dušan Marinković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

preporuka recenzenta: Milan Trifković

Reference

[1] Маринковић, Г.: Прилог развоју методологије оптимизације радова и тачности у пројектима комасације, докторска дисертација, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2015
[2] Trifković, M.; Marinković, G.; Ilić, B.; Pejičić, G.; Lazić, J. Land consolidation and irrigation, case study Municipality of Velika Plana, Arch. for Tech. Sci. 2016, 14, 35-45.
[3] Стојановић, С.: Развој модела за евалуацију интернет информационих ресурса примјеном метода вишекритеријумског одлучивања, докторска дисертација, Универзитет Џон Незбит, Факултет за менаџмент, Зајечар, 2016.
[4] Joвановић, В. : „Оптимизација ланаца снадбевања у систему одбране“, докторска дисертација, Београд 2016
[5]Willem,K.;Altes,K.;Sang,B.I.Promotingruraldevelopmentthroughtheuseoflandconsolidation: Thecase of Korea. Int. Plan. Stud. 2011, 16, 151–167.
[6] Marinković, G.; Lazić, J.; Morača, S.; Grgić, I. Integrated assessment methodology for land consolidation
projects: Case study Pecinci, Serbia. Arch. For Tech. Sci.2019, 20, 43–52.
Objavljeno
2020-10-04
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo