ISPITIVANJE KVALITETA OTISAKA DOBIJENIH NA MAŠINAMA DURST P10 I HP LATEX R2000

  • Maja Đukić
  • Nemanja Kašiković Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  • Rastko Milošević
Ključne reči: digitalna štampa, ink jet, trljanje, kontrola kvaliteta, analiza

Apstrakt

U okviru rada predstavljena su istraživanja iz oblasti digitalne štampe. Štampanje je vršeno na 5 različitih podloga koje su štampane na dve različite mašine i to na Durst P10 i HP Latex R2000. Istraživanja su zasnovana na skeniranju uzoraka, merenju spektrofotometrijskih vrednosti, trljanju uzoraka, a zatim analizi dobijenih rezultata na osnovu kojih je ustanovljena otpornost otiska na trljanje u zavisnosti od podloge. U radu je vršena i vizuelna analiza uzoraka.

Reference

[1] Novaković D., Kašiković N. (2013), Digitalna štampa, FTN izdavaštvo, Novi Sad.
[2] Oxford Web Studio, (2018), Digitalna štampa [Online] https://www.oxfordwebstudio.com/da-li-znate/sta-je-digitalna-stampa.html (pristupljeno u oktobru 2018.)
Objavljeno
2019-07-18
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn