PROCENA KOLIČINE OLOVA IZ OTPADNIH CRT MONITORA U NOVOM SADU I ANALIZA NJIHOVOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

  • Mirjana Renjo
  • Bojan Batinić Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka - Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na rad
Ključne reči: elektronski i električni otpad, CRT, reciklaža

Apstrakt

Postupak rada podrazumeva procenu količine olova, koji je sadržan u otpadnim televizorima sa CRT monitorima, za grad Novi Sad, i u zavisnosti od sadržaja olova, analizu negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Dat je pregled raspoloživih i najboljih tehnologija, definisan je scenario, a količina olova je određena na osnovu eksperimentalno/ istraživačkog dela rada.

Reference

[1] Ranitović, M. B. (2016). Integralni hidrometalurški postupak reciklaže metala iz električnog i elektronskog otpada sa tehno-ekonomskim aspektima, dr. disertacija. Beograd,Srbija:Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu.
[2] Batinić, B. (2017). Elektronski otpad, predavanje. Upravljanje posebnim tokovima otpada. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.
[3] Marković, N. (2011). Upravljanje otpadnim CRT monitorima i TV aparatima.
[4] Ćurčić, S., Pavlović, M., Arsovski, S., Pavlović, A., & Tomović, A. (2011). Direktive EU u upravljanju elektronskim otpadom.
[5] Milojković, J., & Stojilković, S. (2006). Postupci prerade računara na kraju životnog veka. Beograd: Zbornik radova 50. Konferencije za ETRAN.
[6] Agbaba, J. (2017). Ekotoksičnost metala. Prirodno matematički fakultet, Departman za hemiju.
[7] Five Winds International, LP. (2001). An Environmental Scan of Toxic and Hazardous Materials in IT and Telecom Products and Waste.
[8] Ledwaba, P., & Sosibo, N. (2016). E‐waste Management in South Africa: Case Study:Cathode Ray Tubes Recycling Opportunities. Bazel, Švajcarska.
[9] Đunisijević Bojović, D. M. (2013). Uticaj koncetracije olova i kadmijuma u zemljištu na razvoj drvenastih biljaka, Dr. disertacija. Beograd: Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
Objavljeno
2019-05-02
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu