ЗОНИРАЊE ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПАРЦЕЛА УПОТРЕБОМ ВЕГЕТАЦИОНИХ ИНДЕКСА

  • Милан Гавриловић
Ključne reči: Даљинска детекција, Sentinel 2, GIS, визуелизација, квалитет земљишта

Apstrakt

У овом раду описан је поступак класирања пољопривредног земљишта у класе, на основу стања вегетације. Добијени производи су затим дистрибуирани кроз трослојну GIS архитек­туру и приказани на геопорталу.

Reference

[1] J.L. Hatfield, A.A. Gitelson, S.J. Schepers, C.L. Walthall, “Application of Spectral Remote Sensing for Agronomic Decisions”, Agronomy Journal 2008.
[2] Д. Јовановић, “Модел објектно оријентисане класификације у идентификацији геопросторних објеката”, Нови Сад, Факултет техничких наука.
[3] http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Overview3 (приступљено у септембру 2019.)
[4] S.B. Marutirao, „Fundamentals of Biometry“, Ashok Yakkaldevi, 2017.
[5] https://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedserviceid=279&alphabet=lat (приступљено у септембру 2019.)
[6] https://www.indexdatabase.de/ (приступљено у септембру 2019.)
Objavljeno
2020-01-29
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo