IZBOR OPTIMALNOG METODA KOMPOSTIRANJA U USLOVIMA NERAZVIJENIH SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM

  • Boško Lazić
  • Dejan Lazić
Ključne reči: Kompostiranje, Upravljanje otpadom

Apstrakt

Radom je definisan i opisan čitav pro­ces kompostiranja, navedeni su najznačajniji parametri koji utiču na odvijanje procesa. Takođe, opisane su tehnologije kompostiranja, način sprovođenja eskperi­menta, analiza rezultata, kao i preporuke za buduća istraživanja.

Reference

[1] Zakon o upravljanju otpadom (Službeni glasnik Rebublike Srbije, broj 36/2009 i 88/2010)
[2] Goran Vujić, Izazovi transfera novih tehnologija u zemlje u razvoju u oblasti upravljanja otpadom, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2017.
[3] Roula Fares, Elie Fares & Federico De Nardo, Composting from A to Z, 2011.
[4] US Environmental Protecion Agency, Composting of yard trimmings and municipal solid waste, 1994.
[5] D. Kučić & F. Briški, Emision of Gases During Composting of Solid Waste, 2017.
[6] Pilar Roman, Maria M. Martinez & Alberto Pantoja, Farmers Compost Handbook, Experiences in Latin America, Food and Agriculture Organization of the UN, Santiago, 2015.
[7] R. Oveido-Ocana, L. F. Marmolejo-Rebellon, P. Tores-lozata & others, Effect of adding bulking materials over the composting proces of municipal solid biowastes, 2015.
[8] P. Kosobucki, A.Chmarzynski & B. Buszevski, Sewage Sludge Composting, 2000.
Objavljeno
2020-01-28
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu