ANALIZA MOGUĆNOSTI NASTANKA POŽARA U OBJEKTIMA ZA SKLADIŠTENJE OPASNOG OTPADA – PRIMER DOO HIGIA U SREMSKOJ MITROVICI

  • Jovana Vojinović
Ključne reči: Požar, Rizik od požara, Plan zaštite od požara, SRPS TP 19, Opasan otpad, Skladišta, Evakuacija, Statistika požara

Apstrakt

Predmet ovog rada predstavlja analizu mogućnosti nastanka požara u objektima za skladištenje opasnog otpada na primeru skladišta Higia doo u Sremskoj Mitrovici. Utvrđivanje požarnog rizika vrši se izradom Plana zaštite od požara i procenom rizika od požara. Procena rizika od požara ima za cilj sprečavanja nastanka požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara kojim se utvrđuje organizacija, mere i poslovi u vezi unapređenja zaštite od požara u objektu. Na osnovu izvršene procene rizika daje se predlog mera za eliminaciju ili smanjenje rizika na prihvatljivi nivo.

Reference

[1] Anonim. 1997. SRPS TP 19 - Tehnička preporuka za građevinske tehničke mere zaštite od požara, zaštita od požara industrijskih objekata, proračunska potrebna otpornost prema požaru. Savezni zavod za standardizaciju, Beograd.
[2] Anonim. 2018. Zakon o zaštiti od požara. Službeni glasnik RS br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni, Beograd.
[3] Anonim. 1987. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija. Službeni list SFRJ br. 24/87, Beograd.
Objavljeno
2020-01-28
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu