КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

  • Иванa Сабо
Ključne reči: Инвестициони фондови, повратак инвестиција, штедња

Apstrakt

Рад се бави пословањем инвести­ционих фондова у Републици Србији. У Србији, инвес­тициони фондови су регулисани Законом о инвес­тиционим фондовима из 2006. године, који је измењен и допуњен у пар наврата, 2009. године, 2011. године и 2014. године. Овај закон инвестиционе фондове дефинише као институцију колективног инвестирања у оквиру којег се прикупљају и улажу новчана сред­ства у различите врсте имовине са циљем остварења прихода и смањења ризика улагања. У Србији су законом прописани отворени, затворени и приватни инвестициони фондови. Инвестициони фондови се према Закону о инвестиционим фондовима, региструју при Комисији за хартије од вредности која води Регистар инвестиционих фондова. У регистру је тренутно активно 20 инвестиционих фондова.

Reference

[1] Анђелић Г.: „Инвестирање”, Монографија, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2006.
[2] Анђелић Г., Ђаковић, В.: ,,Основе инвестиционог менаџмента”, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2010.
[3] Ханић, Х.: „О приватизацији банака у Србији”, Београд, 2005.
[4] Марић, Б.: „Управљање инвестиуцијама”, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2010.
[5] Неранџић Б., Перовић В.: Управљачко рачуноводство, Факултет техничких наука, 2013.
[6] Перовић В., Неранџић Б.: Пословне финансије, Факултет техничких наука, 2010.
[7] Ристић Ж .: „Тржиште капитала – теорија и пракса“, Цигоја, 1990. година, Београд
[8] Шошкић, Д., Живковић, Б.: „Финансијска тржишта и институције”, Центар за издавачку делатност економског факултета у Београду, Београд, 2006.
Objavljeno
2020-01-27
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment