ZADOVOLJSTVO POSLOM I APSENTIZAM ZAPOSLENIH

  • Sanja Rodić
Ključne reči: zadovoljstvo poslom, apsentizam zaposlenih

Apstrakt

Ovaj rad se bavi istraživanjem zado­voljstva poslom zaposlenih kompanije AD Podunavlje Bačka Palanka, kao i stepenom prisustva apsentizma u kompaniji. Predmet rada su stavovi zaposlenh  kompanije AD Podunavlje o različitim aspektima posla. Cilj istraživanja je utvrditi stepen zadovoljstva zaposlenih, broj odsustva i povezanost ova dva faktora. Rezultati is­traživanja mogu da daju doprinos poboljšanju zadovolj­stva zaposlenih, ali i poboljšanju rada kompanije. 

Reference

[1] Mihailović, D. (1999). Psihologija u organizaciji. Beograd.
[2] Guzina, M. (1986). Kadrovska psihologija. Beograd: Naučna knjiga.
[3] Petković, V. (1994). Sociologija rada. Beograd: Ekonomski fakultet.
[4] Merenje i upravljanje apsentizmom. (n.d.). Retrieved June 6, 2018, from Edukacija: http://edukacija.rs/menadzment-ljudskih-resursa/merenje-i-upravljanje-apsentizmom
[5] Jovičić, M. (2010). Kako ostvariti zadovoljstvo poslom. Beograd: Biblioteka akademija zadužina Andejević.
[6] Đorđević - Boljanović, J., Dražeta, L., Babić, L., & Dobrijević, G. (2013). Razvoj karijere i poslovnih veština. Beograd: Univerzitet Singidunum.
[7] Ratković - Njegovan, B. (2017). Organizaciona socijalizacija. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.
Objavljeno
2020-01-24
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment