VIŠENAMENSKI PROSTOR U OBJEKTU ČEŠKOG MAGACINA U NOVOM SADU

  • Danijela Večanski
Ključne reči: Češki magacin, industrijski objekti, revitalizacija

Apstrakt

Tema ovog master rada jeste revitaliza­cija objekta i enterijera objekta Češkog magacina u Novom Sadu. Kroz istorijski pregled, kako u svetu tako i na grada Novi Sad se analiziraju uticaji koji su uslovili da istorijski objekti industrije budu u poziciji u kakvoj su danas. Analiza pozicije objekta i prosuđivanje da li su novopredloženi sa­držaji adekvatni za nju i sam objekat. Pominjanje genera­cija i malo fokusiranje na generaciju poznatu pod imenom „milenijalci“ radi boljeg razmevanja njihovih potreba i radi objašnjavanja „definice lepog“ koje imaju oni danas i koje su imale generacije pre njih. Studija slučaja koja prikazuje primere iz sveta gde su objekti industrije koji pri­padaju prošlosti rehabitilitovani i revitalizovani. Nakon studije slučaja se došlo do zaključka i stekao se uvid u mogućnosti koje objekti istorijske industrije imaju. Sama analiza elemenata objekta, kako sa aspekta eksterijera, ta­ko i sa aspekta enterijera i dalje predlaganje idejnog reše­nja. Predlog je da prostor u objektu Češkog magacina bude višenamenski i da se na svakoj etaži spajaju funkcije koje nisu svakidašnje u spoju. Nakon analiziranja svega gore navedenog prešlo se na praktični deo projektovanja enterijera objekta.

Reference

[1] I. Klajn, M. Šipka, „Veliki rečnik stranih reči i izraza,“ Prometej, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad; 2010, str. 518
[2] N. Kurtović – Folić, „Industrijsko nasleđe postoji,“ časopis DaNS, br. 41, str. 13, mart 2003.
[3] B. Bešlin, „Istorija Novog Sada,“ u Umetnička topografija Novog Sada, D. Stančić i grupa autora, Matica Srpska, Novi Sad, 2014., str. 74
Objavljeno
2020-01-22