RACIONALIZACIJA LOGISTIKE NABAVKE NA PRIMERU PROIZVODNE KOMPANIJE

  • Srđan Ljiljak
Ključne reči: Nabavka, racionalizacija, lanac snabdevanja, logistika

Apstrakt

Težište ovog rada jeste na istraživanju mogućnosti za racionalizaciju procesa snabdevanja potrebnim materijalima. Celokupno istraživanje, a kasnije i primena predloženog rešenja je sprovedeno u kompaniji koja se bavi proizvodnjom cirkulacionih pumpi i pojedinih komponenti koje se ugrađuju u krajnji proizvod. U radu je prvo generalno ukazano na osnovne karakteristike logističkog sistema i funkcije koje realizuje u nekoj kompaniji a nakon toga, opisani su trendovi u logistici sa fokusom na logistiku nabavke. Cilj racionalizacije procesa snabdevanja jeste smanjenje ukupnih troškova nabavke, unapređenje procesa i značajno unapređenje pojedinih performansi poslovanja. Sve analize su urađene na osnovu postojećih lanaca snabdevanja, a rezultati istraživanja su prikazani tabelarno i grafički. Nakon analize, izvršena je identifikacija slabih tačaka lanca snabdevanja, za čije eliminisanje je predloženo rešenje koje bi trebalo da, u relativno kratkom roku, dovede do značajnog unapređenja performansi poslovanja. Na kraju rada, analizirani su efekti primenjenog rešenja kroz poređenje merljivih pokazatelja poslovanja - stanje lanca snabdevanja pre primenjenih mera i nakon primenjenih mera.

Reference

[1] Nikoličić, S., Lazić, D: Zelena logistika, Nacionalna konferencija o kvalitetu života 2006., Kragujevac: s.n., 10.-12. maj 2006.
[2] Gajić, V., Nikoličić, S. Skripte sa vežbi i predavanja iz predmeta Logistika preduzeća. Novi Sad : FTN, Departman za saobraćaj, 2003.
Objavljeno
2020-01-20
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo