РАНГИРАЊЕ КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

  • Анђелко Матић Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  • Горан Маринковић Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  • Јелена Лазић Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ključne reči: Комасација, рангирање

Apstrakt

У овом раду је презентовано истраживање иницирања комасационих пројеката. Истраживачки део рада је обухватио прикупљање података релевантних за рангирање катастарских општина у Граду Сремска Митровица. У експерименталном делу рада је на основу прикупљених података, извршено рангирање катастарских општина за покретање комасационих пројеката у Граду Сремска Митровица.

Biografija autora

Горан Маринковић, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

preporuka recenzenta: Milan Trifković

Reference

[1] FAO, 2003. The Design of Land Consolidation Pilot Projects in Central and Eastern Europe. FAO, Rome.
[2] Миладиновић, М., 1997. Уређење земљишне територије, Научна књига, Београд
[3] Маринковић, Г., 2015. Прилог развоју оптимизације радова и тачности у пројектима комасације, Докторска дисертација, Факултет техничких наука, Нови Сад
[4] Thomas, J., 2006. What’s on regarding land consolidation in Europe? In: Proceedings of the XXIII International FIG Congress , Munich, Germany, October 8–13.
[5] Demetriou, D., Stillwell, J., See, L., 2012. Land consolidation in Cyprus: Why is an Integrated Planning and Decision Support System required? Land Use Policy 29, 131–142.
[6] Lazić, J., Marinković, G., Trifković, M., Morača, S., Nestorović, Ž., 2015. Ocenjivanje težina kriterijuma kod rangiranja komasacionih projekata, Zbornik radova GF Subotica, br. 28, str. 123-135
[7] Маринковић, Г., Нинков, Т., Трифковић, М., 2015. Рангирање комасационих пројеката применом SAW методе, Геодетска служба, бр. 119, стр. 20-28, УДК:303.7.032.4:[528.46: 711.1](497.11)
Objavljeno
2019-05-02
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo