Upravljanje HVDC prenosom zasnovanim na pretvaračima kao naponskim izvorima

  • Aleksandar Kokotović
  • Marko Vekić Elektrotehnika
Ključne reči: HVDC prenos, pretvarači sa naponskim izvorom, strujno upravljanje sistemom

Apstrakt

U ovom radu su razmatrane najvažnije osobine sistema koji se koriste za jednosmjerni prenos električne energije. Naglašene su prednosti, kao i nedostaci u odnosu na naizmjenične sisteme. Predstavljene su osnovne komponente sistema. Opisano je upravljanje sistemom koristeći strujnu regulaciju. Na kraju su dati rezultati simulacije rada sistema u ustaljenom stanju kako bi se potvrdilo njegovo očekivano ponašanje u tom režimu.

Reference

[1] Kim, C. K., Sood, V. K., Jang, G. S., Lim, S. J., Lee, S. J.: „HVDC Transmission: Power Conversion Applications in Power Systems“, John Wiley & Sons (Asia), Clementi Loop, Singapore, 2009.
[2] Arrillaga, J., Liuand, Y. H., Watson, N. R.: „Flexible Power Transmission: The HVDC Options“, John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex, England, 2007.
[3] Ostojić, R.: „Visokonaponski jednosmjerni prenos“, INFOTEH - Jahorina, Vol. 8, Ref. F-14, p. 889-893, Jahorina, BiH, 2009.
[4] Acha, E., Agelidis, V., Anaya-Lara, O.: „Power Electronic Control in Electrical Systems“, Newnes Books, Oxford, England, 2002.
[5] Gupta, K. K., Bhatnagar, P.: „Multilevel Inverters: Conventional and Emerging Topologies and Their Control“, Academic Press, Cambridge, Massachu-setts, USA, 2017.
[6] Yazdani, A., Iravani, R.: „Voltage-Sourced Converters in Power Systems: Modeling, Control, and Applica-tions“, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, USA, 2010.
Objavljeno
2019-03-10
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo