MODELOVANJE SKLADIŠNIH SISTEMA PRIMENOM SIMULACIJA

  • Dragana Radaković
  • Sanja Pavao Bojić Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: skladišni sistemi, skladištenje, simulacije, Enterprise Dynamics

Apstrakt

U ovom radu predstavljen je odabir odgovarajućeg skladišnog sistema koji će biti instaliran u već postojećem skladišnom objektu. Postoje tri predloga rešenja, od kojih je izabran optimalan pomoću simulacija koje su rađene u softveru Enterprise Dynamics.

Reference

[1] Milosav Georgijević: Tehnička logistika, Zadužbina Andrejević, 2011.
[2] Branko Davidović, Unutrašnji transport, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac, 2012.
Objavljeno
2019-03-06
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo