EVALUACIJA MOGUĆNOSTI ENERGETSKE VALORIZACIJE MULJA IZ TRETMANA KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

  • Jelena Mićić
  • Nemanja Stanisavljević Vanredni profesor
  • Bogdana Vujić
Ključne reči: Komunalna otpadna voda, otpadni mulj, analiza tokova materijala, cementara, anaerobna digestija, insineracija

Apstrakt

Osnovni cilj ovog rada je da se prikaže koji od načina tretmana otpadnog mulja nastalog nakon tretmana komunalne otpadne vode bi bio najpogodniji u smislu energetske valorizacije, odnosno mogućnosti proizvodnje energije prilikom tretmana mulja. Osim toga, analizirana je i stopa recikliranja i negativan uticaj tremana mulja na životnu sredinu. Modeli su predstavljeni kao dijagrami analize tokova materijalai pored materijalnog toka (mulja) posmatrani su i tokovi supstanci (kadmijuma i ugljenika). Scenariji su izrađeni za teritoriju grada Novog Sada i nastali mulj u toku jedne godine, nakonizgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadne vode.

Reference

[1]Republika Srbija, Republički zavod za statistiku, 2017. Otpadne vode naselja 2016., Statistika životne sredine
[2]Lederer J, Rechberger H. 2010. Comparative goal-oriented assessment of conventional and alternative sewage sludge treatment options, Waste Management 30 (2010) 1043–1056
[3]B.Fjaalborg, G.Dave, Toxicity of Sb and Cu in Sewage sludge to Terrestrial Plants (Lettuce, Oat, Radish), and of Sludge Elutriate to Aquatic Organisms (Daphnia and Lemna), and its Interraction, Water, Air and Soil Pollution, 2004. Vol.155 (1), pp. 3-20.
[4]Andersen A., 2001. Disposal and Recycling Routes for Sewage sludge: Part 3 - Scientific and Technical Report. European commision, DG Environmen, Brussels, Belgium
[5]Simić S, Stanojević M. 2017. Razmatranje mogućnosti upotrebe otpadnog mulja u industriji cementaZbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 23, n. 1
[6] Tomić R. 2014. Druge metode strabilizacije muljeva i obezvodnjavanje, Water workshop, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
[7] Knoop C, Tietze M, Dornack C, Raab T. 2018. Fate of nutrients and heavy metals during two-stage digestion and aerobic post-treatment of municipal organic waste, Bioresource technology 251 (2018) 238-248
[8] Brunner P.H., (2004), Materials Flow Analysis and the Ultimate Sink
[9]Brunner&Rechberger, 2005. Practical handbook of Material Flow Analysis, ISBN 1-5667-0604-1
[10]Stanisavljević N., Brunner P.H. 2014. Combination of material flow analysis and substance flow analysis: A powerful approach for decision support in waste management, Waste Management & Research, Vol 32 (8) 733-744
[11]Indra V, Sivaji S. 2006. Metals and organic components in sewage sludge, Journals of environmental biology, 27 (4) 723-725
[12]Stanisavljević N. 2013. Modelovanje sistema za upravljanje otpadom primenom analize tokova materijala. Doktorska disertacija, Fakultet tehnickih nauka, Novi Sad
[13] Kalinić T. 2017. Evaluacija kapaciteta zbrinjavanja komunalnog otpadnog mulja u cementarama u Srbiji, Master rad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[14] Deublein D, Steinhauser A. 2008. Biogas iz otpada i obnovljivih izvora, preveli: Ervin i Nataša Salma
Objavljeno
2018-12-13
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu