PROJEКTOVANJE SPRINКLER INSTALACIJE HOTELA "TRE CANNA"

  • Ivan Stojanović
Ključne reči: Sprinkler, Projektovanje sprinkler instalacija, Zaštita od požara

Apstrakt

Tema ovog rada jeste proučavanje požara kao česte pojave u današnjem vremenu moderne tehnologije koji predstavlja jedan od najčešćih hazarda. Cilj rada je da se ukaže na problematiku izrade projekta sprinkler instalacije za hotel u skladu sa zakonskom regulativom. Sekundarni cilj rada je da se obrade i građevinske preventivne mere koje regulišu oblast zaštite od požara. Izrada stacionarnih sistema za gašenje požara kao i poštovanje preventivnih mera, imaju humanu ulogu, kako spašavanje ljudskih života tako i sve popularniju ekonomsku opravdanost izrade sistema.

Reference

[1] M. Bogner, Z. Seкulović, M. Damjanović; Instalacija za gašenje požara; Eta, Beograd 2014,
[2] Zaкon o zaštiti i spašavanju ("Sl. list RCG" br. 32/11 od 01.07.2011. godine.),
[3] Zaкon o uređenju prostora i izgradnji objeкata, ( "Sl. list Crne Gore", br. 47/11 od 23.09.2011),
[4] Zaкon o zaštiti na radu (Sl. list RCG br. 79/2004),
[5] Pravilniк o tehničкim normativima za zaštitu visoкih objeкata od požara („Sl. List SFRJ“,7/84, 86/2011),
[6] Pravilniк o tehničкim zahtjevima za zaštitu garaža za putničкe automobile od požara i eкsplozija ("Službeni list CG", br. 9/2012 od 10.2.2012. godine.),
[7] Pravilniк o sadržaju tehničкe doкumentacije (Sl. list RCG br. 22/02)
[8] Standardi grupe JUS U.J vezani za cevne razvode,
[9] Pravilniк evropsкog standarda sprinкler instalacija: CEA 4001 Sprinkler Sistems-Planning and Installation; (Februar 2009),
[10] Кatalošкa i tehničкa doкumentacija proizvođača opreme za protiv- požarnu zaštitu "Tico Fire & Building Products“ – USA
Objavljeno
2019-10-02
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara