POREĐENJE ARHITEKTURA KLIJENTSKIH WEB APLIKACIJA

  • Dalibor Pavičić
Ključne reči: Evaluacija, Poređenje, Klijentski radni okvir, JavaScript, SPA

Apstrakt

Izbor odgovarajuće arhitekture i radnog okvira za novi ili postojeći projekat može da predstavlja izazov zbog velikog broja faktora koje je potrebno uzeti u obzir. U ovom radu je izvršeno poređenje poznatih arhitektura za klijentske web aplikacije. Definisan je konceptualni model evaluacije klijentskih radnih okvira koji je potom primenjen na evaluaciju tri popularna radna okvira: Angular, React i Elm. U svakom od navedenih radnih okvira implementirana je i testna aplikacija. Na kraju su date smernice za odabir najadekvatnije arhitekture i radnog okvira u zavisnosti od konteksta.

Reference

Robert Cecil Martin, Clean Architecture.: Prentice Hall, 2017.
Jens Neuhaus. Medium. [Online]. https://medium.com/unicorn-supplies/angular-vs-react-vs-vue-a-2017-comparison-c5c52d620176

Cory House. freeCodeCamp. [Online]. https://medium.freecodecamp.org/angular-2-versus-react-there-will-be-blood-66595faafd51

Jaakko Voutilainen, "Evaluation of Front-end JavaScript Frameworks for Master Data Management Application Development," Metropolia University of Applied Sciences, Bachelor’s Thesis 2017.
Julia Plekhanova, "Evaluating web development frameworks: Django, Ruby on Rails and CakePHP," Temple University, Philadelphia, IBIT Report 2009.
Changpil Lee, "An Evaluation Model for Application Development Frameworks for Web Applications," The Ohio State University, Columbus, Thesis 2012.
Brandon Satrom. (2018, Jan.) Telerik. [Online]. https://www.telerik.com/whitepapers/kendo-ui/choosing-the-right-javascript-framework-for-your-next-web-application

Stefan Krause. (2017) Results for js web frameworks benchmark – round 7. [Online]. http://www.stefankrause.net/js-frameworks-benchmark7/table.html

Wikipedia. [Online]. https://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

Open Source Initiative. [Online]. https://opensource.org/licenses/BSDplusPatent

Pete Hunt. (2013) YouTube. [Online]. https://www.youtube.com/watch?v=x7cQ3mrcKaY&t=11s

The State Of JavaScript. [Online]. https://stateofjs.com/2017/front-end/results/
Objavljeno
2018-12-20
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo