POŽAR KAO KRIZNA SITUACIJA – ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA KOMPLEKSA HERTELENDI U BOČARU

  • Diar Hadžibeti
  • Mladen Pečujlija
Ključne reči: krizna situacija, požar, Kompleks Hertelend, Bočar, evakuacija

Apstrakt

U radu je opisan sistem zaštite od  požara u Kompleksu Hertelendi u Bočaru. U radu su, takođe prikazani rezultati potrebne količine vode za gašenje požara, koja se vrši iz hidrantske mreže. Takođe, vršena je podela objekata na požarne sektore kao i evakuacioni put u slučaju požara.

Reference

[1] Zbirka propisa Sekulović-Kadić (za procenu ugroženosti od požara, zaštita od požara i eksplozija- priručnik za projektante) str. 1
[2] Stepen otpornosti zgrade prema požaru (SRPS U.J1.240), str. 2
[3] Zakon o zaštiti od požara (SL. glasnik RS., br.111/2009 i 20/2015), str. 3
Objavljeno
2019-10-02
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara