СПРИНКЛЕРСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА СА ПРИМЕРОМ ПРОЈЕКТА ФАБРИКЕ БИСКВИТА

  • Бошко Милутин
Ključne reči: Спринклерски системи, безбедност од пожара, пројекат спринклер инсталације фабрике бисквита

Apstrakt

У раду је обрађен проблем избора аутоматског стабилног система за гашење пожара. Урађен је пројекат аутоматске стабилне инсталације за гашење пожара типа-спринклер, за фабрику биск­вита „ЈАФА“ Црвенка. Узета је у обзир намена објек­та, класа пожарне опасности, ватроотпорност грађевинских конструкција, путеви за евакуацију, ватрогасна постројења, заштита од специфичних ризика, уређаји за гашење пожара, сигурносне мере и организација.

Reference

[1] М.Богнер; Инсталација за гашење пожара; Ета, Београд 2014.
[2] Правилник о техничким и другим захтевима за утврђивање пожарног оптерећења и степена отпорности према пожару (Сл.Гл.РС. бр. 74/2009)
[3] Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/2009; 20/2015, 87/2018)
[4] Заштита од пожара и експлозија - Збирка прописа заштите од пожара и експлозија; Миодраг Кадић,дипл.инж.ел., мр Драган Секуловић; Нова Просвета;1985.
[5] СРПС ЕН12845:2009
[6] СРПС ЕН 12259-12
Objavljeno
2019-10-02
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara