PRIMENA TEOREME O FIKSNOJ TAČKI U DIGITALNOJ SLICI

  • Emilija Baljint
  • Nebojša Ralević
Ključne reči: digitalni metrički prostor, digitalna slika, Banahova teorema fiksne tačke, denoizacija slike

Apstrakt

Predmet istraživanja  rada je vezan za pojam digitalne slike, tj. primena Banahove teoreme o fiksnoj tački u digitalnoj slici, kao i neke od metoda denoizacije slike.. Pojam Banahovog principa kontrakcije  se vezuje za metričke prostore, pa time i za digitalne metričke prostore.  Znanje o postojanju fiksne tačake ima primene u mnogim granama analize i topologije, međutim primenjuje se i u nekim područjima kompjuterskih nauka, kao što su računarska grafika, obrada slike i tako dalje.

Reference

[1] I. Kovačević, N. Ralević, Funkcionalna analiza,
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[2] https://nastavnikinformatike.com/index.php/
digitalna-slika (pristupljeno u martu 2019.)
[3] https://dsp.etfbl.net/multimediji/2017/09_slika.pdf
(pristupljeno u martu 2019.)
[4] Ozgur Ege, Ismet Karaca, Banach fIxed point
theorem for digital images, Turkey
[5] https://arxiv.org/pdf/1806.06110.pdf
(prikupljeno u oktobru 2018. )
[6] http://dmuw.zum.de/images/b/bd/Banach2.pdf
(prikupljeno u oktobru 2018. )
[7] http://www.milanmerkle.com/documents/3za%20stud ente%20racunarstva/3-insert.pdf
(prikupljeno u oktobru 2018. )
[8] https://tehinginiring.ru/bs/ averaging-method.html
(pristupljeno u martu 2019.)
[9] J.Matta, S.Siltanen and T.Roos, A fixed point image
Denoising algorithm with automatic window
Selection, 2014 IEEE
[10] Master rad N.Gajinov, Banahov princip kontrakcije
-primene i generalizacije, decembar 2010.
[11] https://sr.wikipedia.org/sr-el/Троугао_Сјерпињског
Objavljeno
2019-10-01
Sekcija
Matematika u tehnici