UTICAJ OSOBINA LIČNOSTI NA TIMSKI RAD

  • Nevenka Živković
Ključne reči: Ličnost, osobine ličnosti, tim i timski rad, uloge u timu

Apstrakt

Svaku organizaciju, osim infrastrukture i materijalnih resursa, čine ljudi. Sarić ističe da radna organizacija ima tri elementa a to su: kolektiv ili ljudi koji su angažovani na pojedinim zadacima, sredstva, kao skup materijalnih resursa koji učestvuju u materijalom procesu i organizacija koja spaja prethodna dva ele­menta. Značaj ljudskih resursa za organizaciono postig­nuće je ogroman. Danas postoji opšta saglasnost o tome da ljudski resursi mogu biti izvor kako komparativne tako i kompetitivne prednosti organizacije; da delovanje ljud­skih resursa najdirektnije određuje kakvim ljudskim kapitalom raspolaže jedna organizacija; da kompleksna priroda sistema upravljanja ljudskim resursima, da, kao i njihov način delovanja, može da unapredi originalnost i jedinstvenost neke kompanije. Sa stanovišta ljudskih resursa, uspeh organizacije prevashodno zavisi od znanja i veština zapošljenih, praćenih motivacijom za dalje usa­vršavanje. Bove sa saradnicima kaže: „Ukoliko zaposleni imaju neophodne sposobnosti, ukoliko su podržani od strane organizacionog okruženja i ukoliko su adekvatno motivisani, onda postoje najbolje šanse da postignu svoje ciljeve. Ukoliko neki od ovih faktora nedostaje ili je slab, onda će trpeti organizacione performanse”.

Reference

[1] Vesna Gojković, „Psihologija Ličnosti: izbor teorija“, Prometej Novi Sad, 2010
[2] Grubić-Nešić,L.“Znati biti lider“, AB print , Novi Sad, 2008
[3] Alibabić, Š, (2008): Razvijanje lidreskih kompetencija, Andragoške studije, novembar 2008, No.2, str.251-263.
Objavljeno
2019-09-29
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment