UTICAJ POSVEĆENOSTI KOMPANIJI OD STRANE ZAPOSLENIH NA NJIHOVU MOTIVACIJU ZA RAD U IT INDUSTRIJI

  • Milena Martać
Ključne reči: Posvećenost, motivacija za rad

Apstrakt

U ovom radu se analizira uticaj posvećenosti zaposlenih kompaniji na njihovu motivaciju za rad . Istraživanje se vršilo pomoću upitnika gde je ispitano 50 ljudi. Upitnici se odnose na utvrđivanje faktora koji utiču na motivaciju, i merenje nivoa posvećenosti zaposlenih kompaniji. Rezultati su predstavljeni grafički i procentualno. Date su i mere  poboljšanja rada organizacije.

Reference

[1] Grindberg, D. B. Ponašanje u organizacijama. Beograd: Želnid, 1998.
[2] Grubić-Nešić, L. Razvoj ljudskih resursa. Novi Sad: AB Print, 2005.
[3] Grubić-Nesić, L. Motivacija za rad. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2015.
[4] Janićević N., „Organizaciono ponašanje“, Data Status, Beograd, 2008.
[5] Johns, G., & Saks, A. M. Organizational behaviour: understanding and managing life at work. Pearson Prentice Hall, 2005.
[6] Kulić, Ž. Upravljanje ljudskim resursima sa organizacionim ponašanjem. Beograd: Megatrend, univerzitet primenjenih nauka, 2003.
[7] Ratković-Njegovan, B. Organizaciona socijalizacija. Novi Sad: Visoka poslovna škola stukovnih studija, 2012.
[8] Robbins, S. Organisational behavior. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 2003.
Objavljeno
2019-09-29
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment