STRES KAO FAKTOR UTICAJA NA ZAPOSLENE U PREDUZEĆIMA

  • Ivana Tošić
Ključne reči: stres, maloprodaja, somatske i psihosomatske posledice stresa

Apstrakt

Stres je postao normalan deo svako­dnevnice, ali ako prevazilazi resurse i kapacitete osobe da se sa njim izbori ili da nađe način da ga prevaziđe, može da ima ozbiljne posledice koje dovode do raznih psiho-somatskih tegoba. U oblasti profesionalnog života, pored posledica na individualnom nivou, takođe ima negativne efekte na odnos prema poslu i na opšti kvalitet radnog učinka

Reference

[1] Grubić – Nešić L. (2005). Razvoj ljudskih resursa, Novi Sad
[2] Zimanji dr V. (1998). Psihologija organizacije, Univerzitet u Novom Sadu Ekonomski fakultet Subotica, Subotica
[3] Zotović, M. (2004). Prevladavanje stresa: Konceptualna i teorijska pitanja sa stanovišta transakcionističke teorije, Psihologija, Vol. 37 (1), str. 532.
Objavljeno
2019-09-29
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment