ALTERNATIVNI TRŽNI CENTAR U REVITALIZOVANOM OBJEKTU LOŽIONICE U NOVOM SADU

  • Maja Borenović
Ključne reči: Ranžirna stanica, tržni centar, revitalizacija

Apstrakt

Temu master rada predstavlja revi­talizacija enterijera objekta Ložionice u Novom Sadu. Rad se sastoji od analize postojećeg stanja i predloga rešenja revitalizacije objekta. Predlog rešenja revitaliza­cije predstavlja prenamenu industrijskog objekta u tržni centar, koji se bavi proizvodnjom i plasiranjem unikatnih umetničkih i zanatskih proizvoda, čiji proizvođači su đaci, studenti i mladi dizajneri novosadskih srednjih škola i fakulteta.

Reference

[1] Autorsko delo, Fotografija
[2] D.Stančić, “Novi Sad od kuće do kuće”, Novi Sad, Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, 2005.
[3] „Plan detaljne regulacije stare Ranžirne stanice u Novom Sadu”, Novi Sad, Službeni list Novog Sada,broj:52, strana:1633
[4] Autorsko delo, Prostorni prikaz
[5] Autorsko delo, Prostorni prikaz
Objavljeno
2019-09-27