OKRUŽNI ZATVOR U NOVOM SADU

  • Tamara Popić
Ključne reči: Okružni zatvor, zatvor, krivične sankcije

Apstrakt

Glavna ideja ovog rada jeste obezbeđe­nje savremenog objekta za izdržavanje kazne osoba protiv kojih se vodi krivični postupak, na odabranoj lokaciji u Novom Sadu. Cilj projekta jeste da ukaže na potrebe sav­remene institucije za prostorom koji pruža osećaj bezbed­nosti, da kazni onog ko prekrši zakon, ali i da utiče na da­lje ponašanje zatvorenika, kako bi ga sprečili da ponovi istu grešku u daljem životu. Osnovni motiv rada je da se okružni zatvor predstavi kao centar prevaspitanja i suzbi­janja krivičnih dela. Objekat spolja treba da pruža osećaj bezbednosti i spokoja, dok unutrašnji, zatvorski deo, sim­boliše kaznu.

Reference

[1] Zakon o izvršenju krivičnih sankcija , „Službeni glasnik RS“, br. 85/2005 i 72/2009
[2] Sistem izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji , dr Borislav Marić i mr Ivan Bulatović, Udruženje penologa Srbije, Beograd 2004.godina
[3] Pravilnik o organizaciji i postupanju sa pritvorenicima u posebnoj pritvorskoj jedinici, Sl. glasnik RS, br 81 od 23. septembar 2005
Objavljeno
2019-09-27